Written By

Lusindiso Mayambela

Uzakunika ingxelo kungekudala umphathiswa wezemfundo esisiseko malunga nokuthutyeleziswa kwamaphepha eemviwo zebanga leshumi

Ibhunga labaphathiswa kwisebe lemfundo,lifumene ingxelo yokuqala ngentsasa yanamhlanje malunga nokuthutyeleziswa kwamaphepha eemviwo zebanga leshumi.Iphepha lesibini lezibalo,ele-Physical Science kwakunye ne-Life Science aye athutyeleziswa kwinyanga ephelileyo.Elibhunga livakalise ukuba emva kokuphonononga iingxelo,liye laqaphela ukuba uphando alukaqosheliswa kwaye kusekho omnye umsebenzi ekusafuneka wenziwe.Umphathiswa welisebe kuzwelonke unkskz-Angie Motshekga ulindeleke ukuba asingathe indibano kwakunye nabeendaba ekuzeni kuphela kwaleveki ukuze enze isibhengezo ngokusesikweni.

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.