Written By

Abongile Booi

Ilizwe loMzantsi Afrika liphinde labhalisa encwadini yabo bawunabeleyo uqaqaqa ngenxa yezigulo ezinxulunyaniswa nentsholongwane iCorona ikhulu mashumi asixhenxe nantoleyo ikhokelele ekubeni elanani liyekufikelela kumashumi mabini anesithathu amawaka makhulu mabini anamashumi asixhenxe namanci mathandathu.

Iingxelo ezikhutshwe lisebe lezempilo kuzwelonke iziganeko ezitsha zalentsholongwane kweziyure zingamashumi mabini anesine zidlulileyo zifikelele phantse kumawaka asibhozo ukuze elanani liyekuthi finini kumakhulu asibhozo mashumi mathandathu amawaka makhulu alithoba anamashumi mathandathu anesine sithetha nje nalapho iphondo laseGauteng lisahleli kwindawo yokuqala ngamanani aphezulu lilandelwa leleNtshona Koloni ukuze eleMpuma Koloni lilale kwindawo yesithathu. Nangona kunjalo inani labo bayilwa ngempumelelo lentsholongwane lingaphaya kwamakhulu asixhenxe amawaka.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.