Written By

Abongile Booi

Photo from @DavidMaynier/Twitter

Iphondo lentshona koloni lithi liyawubona umnyinyiva kwicala loshishino kulandela inkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo zoluntu kweli lomzantsi afrika emva kokuhlasela kwentsholongwane iCorona

Oku kuza kanye ngexesha ilizwe libuyela kulosuleleko nosasazeko lwalentsholongwane okwesibini ukanti umphathiswa kwisebe lophuhliso loqoqosho kweliphondo umnumzana David Maynier uthi sele beqalisile ukunikela ingqwalasela nanjengoko olulosuleleko lungaphinda lumise izinto kwakhona nantoleyo ikhokelele ekubeni baqule baligangathe ukukhawulelana nalemeko ukanti kwelinye icala umongameli kwiofisi yezezimali kweliphondo unkosikazi Janine Myburg uthi lemeko ibuthathaka kanobom nanjengoko kudlan’iintsimbi kwelidabi esolek’umsundulo ngelithi amanye amashishini angangaphumeleli ngenxa yoku kodwa akho lawo anokuphumelela.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.