unnamed (2)

IZIMVO ZIYABETHANA EMVA KOKUTYUNJWA KOMQEQESHI WEQELE LE KAIZER CHIEFS

Athi Ngangali

 

Ziyagxalathelana izimvo neembono ezahlukeneyo zabalandeli bebhola ekhatywayo kulandela ukuchongwa komqeqeshi omtsha welinye lamaqela amakhulu kweli loMzantsi Afrika nelidlala kwinqanaba eliphezulu iDSTV Premiership iKaizer Chiefs. Izolo iqela leKaizer Chiefs libhengeze ukuchonga kwalo mqeqeshi mtsha nowayesayakuba ngumqeqeshi weqela lesizwe iBafana Bafana umnumzana Molefi Ntseki. Emva kokubhengezwa kukaNtseki njengomqeqeshi weliqela, ziye zathontelana izimvo zabalandeli kumaqonga onxebelelwano, nalapho ezinye bezincoma kodwa uninzi lwazo ziligxeka kabukhali eli nyathelo. Ukuchongwa kukaNtseki kubangele ukurhoxiswa kobesayakuba ngumqeqeshi kweli qela umnumzana Arthur Zwane, ukurhoxiswa kukaZwane kukhokelele ukuba azibone athotyelwe kwisihlalo sokuba ngusekela-mqeqeshi kaNtseki.

 

Ukanti imidlalo yeDSTV Premiership ipheleiqela leKaizer Chiefs lihleli kwindawo yesihlanu, ntoleyo eye yabangela ukungoneliseki kubalandeli beli qela yindlela elidlala ngayo kwanendlela aqeqesha ngayo uZwane. Eli qela sele iyiminyaka esibhozo ngoku liphila ngembalela yokungafumani zimbasa, nantoleyo irholis’ amehlo nangakumbi kubalandeli be ‘Gloumor Boys’ kwabo bayithandayo. Usihlalo olawulayo kweli qela, uGqirha Kaizer Motaung uthe, “ndiyavuya kakhulu kukuba uNtseki avume ukubangumqeqeshi wethu kwaye ndiyakholelwa kakhulu ukuba uzakusibeka endaweni entle njengomntu osele enamava okuqeqesha”, utshilo uMotaung. 

 

Eli qela ngoku, sele liqalisile ukutyikitya abanye abadlali kwaye bakho nabanye abadlali abalishiyileyo eli qela. Emva kokuchongwa kwakhe  umnumzana Ntseki njengomnqashi-sabhokhwe kweli qela ngethuba ethetha ubulele kubaphathi beKaizer Chiefs ngokumthemba kwanabalandeli.

 

“Ndibulela abalandeli abanethemba kum ngokunikwa kwam ithuba lokuqeqesha iqela elikhulu nelinabalandeli abaninzi kweli lizwe, ndiyathembisa ukuba ndizakwenza kangangoko ndinako ukuqinisekisa ukuba lihambela phambili nangakumbi”, utshilo uNtseki. Omnye wabalandeli beli qela usekela mongameli wombutho we-Economic freedom Fighters, umnumzana Floyd Shivambu ubhale kwiqonga lonxebelelwano uTwitter emva kokutyunjwa kukaNtseki esithi, “ingaba uNtseki unawo amava okuqeqesha kwiqoqo eliphezulu okanye utyunjwe ngokukholelwa kwabasemagunyeni kuye.”

 

Kungokunje abalandeli beli qela basathontelana bebhala kumakhasi onxibelelwano emva kwesi sibhengezo sayizolo kodwa noxa kunjalo abasemagunyeni kweli qela sele besithathile isigqibo.

 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment