SASSA

“Kugqith’iswa usana kunina ngurhulumente kwisibonelelo sikaSASSA” – Fernandez

Ibhalwe nguNomaxabiso Mgqawule.

 

Umphathiswa wesebe lophuhliso lwentlalo kwiphondo leNtshona Koloni unkosikazi Sharna Fernandez, uvakalise inkxalabo malunga nengxelo ekhutshwe  yiposi yeli loMzantsi Afrika  emalunga nenkqubo entsha yokuhlawulwa kwabaxhamli bemali yesibonelelo sikarhulumente ngaphandle kwamakhadi e-arhente uSASSA. “Ukufumana imali ngaphandle kwekhadi kubonakalisa ukuqhawuka konxibelelwano phakathi kukarhulumente kazwelonke noko kwenzekayo ezantsi ebahlalini,’’ utshilo uFernandez.

 

Ukutsho oku emva kokuba iposi yeli idize ukuba abaxhamli bemali yesibonelelo kumakhadi asele ephelelwe nalawo azakuphelelwa kungekudala  akusekho mfuneko  yokuba baye kwiposi yeli ukuyokwenza amakhadi amatsha.Ukanti iposi idize ukuba abaxhamli bangathi bandwendwele iivenkile ezithengisa ukutya ezikhethiweyo baphathe izazisi zabo neminxeba yabo ephathwayo xa beyokwamkela imali yesibonelelo.

 

“Ngelilixa iposi yeli ibonakala ifumene isisombululo esikhawuleziyo sokukhawulelana nemigca emide yabantu abazokwenza amakhadi amatsha kodwa ndinalo uluhlu lwezithembiso ezingafezekiswayo kwinkcukacha zakwaSASSA”. Kwezi yure ezingamashumi amabini anesine ezigqithileyo luthotho lwemibuzo nezikhalazo ezingenileyo  zabaxhamli bebuza malunga namakhadi agolide akwaSASSA, kodwa asinazo iimpendulo. Abanye ababuzi ngemali yabo kodwa babuza malunga namakhadi wabo ndawonye nokuba urhulumente kazwelonke uzakuzifezekisa njani izithembiso zabo,”utyatyadule watsho uFernandez.

 

Woleke ngelithi ingxelo ekhutshwe yiposi yeli ibonakalise ukuqhawuka ngamandla konxibelelwano  phakathi kweposi yeli  ,iPostbank nabakwaSASSA.

 

Ikhadi lakwaSASSA .Ifoto ifunyenwe kwi-intanethi

Add a Comment

You must be logged in to post a comment