Written By

Olwethu Mboto

photo by Unknown

Libhubhele e-Pollsmor ibanjwa ebelizama ukuhlasela idindala e-Kapa.

Libanjwa likanqevu elinye elibhubhele kwizisele zase-Pollsmor kwiphondo le-Ntshona Koloni emva kokuba belizama ukuhlasela nokuhlaba idindala e-Kapa. Iingxelo zidiza ukuba lo nqalintloko ufumene umonzakalo entloko ngethuba lesi sehlo ze wabhubhela esibhedlele kamva. Kudizwa ukuba la madindala ebeqhuba ugqogqo kwizisele zakwa-Section-B ze afumana intlaninge yezixhobo ngaphathi kwesi sisele. Kudizwa ukuba ngethuba amabanjwa exelelwa ukuba abuyele eziseleni, elinye lawo lihlabe idindala entanyeni nasentloko. Isithethi seziko lezoluleko kweliphondo le-Ntshona Koloni umnu Delekile Klaas uthi amanye amadindala atsibe owenkawu ukungena ukuhlangula kwesisehlo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.