Written By

Lusindiso mayambela

Lihlanjiwe igama lesikolo sase-Brackenfell kwizityholo zobuhlanga

Livakalise ukuba alifumenanga bungqina obunxulumene nobuhlanga isebe lemfundo kwiphondo le-Ntshona Koloni kwisikolo samabanga aphakamileyo i-Brackenfell High.Ingxelo yokuqala ilihlambile igama lesisikolo kwezizityholo zobuhlanga.Umphathiswa welisebe ephondweni unkskz-Debbie Schafer uthi konke okuvelayo kulengxelo,kukuba umsitho wabucala owawuzinyaswe ngabafundi bebala kuphela,wawuququzelelwe liqaqobana labazali ababedaniswe kukuba abantwana babo bengazange baxhamle kumsitho,nowaye warhoxiswa sesisikolo,esithi akho bungqina bubonakalisa ukuba lombandela unefuthe lobuhlanga.Esisikolo sabangundaba-mlonyeni emva kokuba kwabakho ungquzulwano phakathi kwabazali kwakunye namalungu e-EFF awayegqushalazela ubuhlanga kwesisikolo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.