Written By

Olwethu Mboto

Photo by Enca

Lithi liqwasele inkqubo ebhetye-bheye ngakumaphepha ebanga leshumi isebe lemfundo esisiseko

Ibhunga labaphathiswa besebe lezemfundo likungqinile ukuba lizakungqubanisa iintloko ukushukuxa esinye isiganeko sakutsha-nje sokuthutyeleziswa kwelinye iphepha labafundi bebanga leshumi. Kukholeleka ukuba liphepha lesibini le-Physical Science elithutyeleziswe ngoqhiza lwentseni yayizolo phambi kweeyure nje ezimbalwa abafundi bebanga leshumi balichophele. Oku kuza emva kwephepha lezibalo lesibini elithutyeleziswe kwiveki esiyishiya ngemva. Abasemagunyeni babhenele kwibutho lookhetshe ukuba liphande malunga nokuthutyeleziswa kweliphepha. Isebe lezemfundo likhuphe igqiza elizakuhlola ukhuseleko lweenkqubo zalo ukuthintela ukuba kungaphindeki esezolo ngakulenyewe. Ngokwengxelo yelisebe kuzakuqhutywa inkqubo yophicotho zincwadi.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.