Written By

Lusindiso Mayambela

Lizibandakanya nedabi elichasene nodushe kumanina nabantwana isebe lemfundo e Ntshona Koloni

Lithi liyalixhasa iphulo leentsuku ezili-16 elichasene nodushe olujoliswe kumanina nabantwana isebe lemfundo kwiphondo le-Ntshona Koloni. Eliphulo larhoqo ngonyaka liqalise ngomhla wama-25 kwinyanga ephelileyo ukuyakuthi ga ngomso umhla we-10 kulenyanga yo-Mnga. Elisebee likhuthaze onke amagosa kandlu-nkulu welisebe kwakunye namagosa ezithili ukuba athabathe inxaxheba kweliphulo lehlabathi ukwandisa ulwazi,ukuqinisa iinzame zokuqubisana noludushe kwanokwabelana ngolwazi nobuchule ngelixesha.Umphathiswa welisebe ephondweni unkskz-Debbie Schafer izikolo nazo zithabatha inxaxheba kweliphulo. Uthi izikolo zizakongeza amazwi azo kweliphulo,esithi kucetywe ugwayimbo oluzolileyo kwizithili zemfundo jikelele.Uthi elisebe likwasebenza ngobambiswano kwakunye namanye amasebe ephondweni kwakunye nemibutho,esithi bakwafuna inkxaso yabazali kwakunye noluntu.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.