picc

Lizibophelele ukubuyisa ixesha lokufunda isebe lemfundo eNtshona Koloni

Lusindiso Mayambela 

 

Isebe lemfundo kwiphondo leNtshona Koloni lisungule iphulo lokubuyisela ixesha lokufunda eliphulukene nalo ngexesha lokugqugqisa kobhubhane we-Covid-19. Eli sebe lithi nangona lo bhubhane efikelele esiphelweni,kodwa ifuthe lakhe lisekhona. 

 

Ebutsheni balo nyaka,eli sebe likhuphe iziphumo zovavanyo  zonyaka ophelileyo kwizifundo zezibalo nokufunda,neziye zaqinisekisa ukuba ngexesha lalo bhubhane,iziphumo zokufunda ziye zehla enkcochoyini. UMphathiswa weli sebe umnumzana David Maynier, uthi kubalulekile ukuba abafundi baqhube  kakuhle kwizifundo zezibalo nokufunda. “Asinakutsho ukuba umntwana ufumana imfundo esemgangathweni ukuba  abafundi abangaphezulu kwesiqingatha abaliphumezanga inqaku elisiseko kwizifundo zezibalo nokufunda kwibanga lokuqala (Grade 3),elesine (Grade 6) nelesixhenkxe (Grade 9)”,utshilo uMaynier. 

 

UMaynier uthi benza utyalo-mali lwe-R1.2 billion kule minyaka mithathu izayo kwinkqubo yabo yokubuyisa ixesha lokufunda abaphulukene nalo ngexesha le-Covid-19 ukuze baphucule iziphumo zokufunda,esithi oku kuzakukhokhelela kwikamva elingcono kubantwana beli phondo. Uthi le nkqubo ibonakalisa inguqu emandla kwizikolo zeli phondo. “Izikolo ezingamakhulu  amathathu anamashumi amathathu anesithathu (333) ziye zachongwa  ukuze zifumane inkxaso ngokweziphumo zazo kwizifundo ezikhankanyiweyo,ngaphezu kwezo ziliwaka elinekhulu (1 100) esele zifumana inkxaso eyongezelelekileyo kwisigaba sokuqala ukususela ngonyaka ka 2022”,utsho uMphathiswa uMaynier. 

 

Ukanti  izikolo ezintsha ezichongiweyo zizakuqwalasela abafundi abalikhulu elinamashumi amabini anesithandathu amawaka (126 000),ootitshala abangamawaka asibhozo anamakhulu alithoba namashumi asibhozo (8 980) kwakunye nabazali abangamashumi amabini anesibhozo amawaka (28 000),ukuze bathabathe inxaxheba kule nkqubo. Ukanti iinqununu zezikolo kwakunye nabafundisi-ntsapho bavakalise uchulumanco malunga neli phulo. Inqununu yesikolo samabanga aphantsi iHazendal Primary e-Athlone umnumzana Warren Rossiter wenze umbulelo kwisebe lemfundo kweli phondo ngokusingatha le nkqubo. “Sinovuyo ngokuba isebe lemfundo lisixhasa nokwenza utyalo-mali kule nkqubo”,utshilo umnumzana Rossiter.   

Add a Comment

You must be logged in to post a comment