Mayihlaziywe Indlela iPosi Esebenza Ngayo.

Imanyano emele abasebenzi benkonzo yezonxibelelwano kwiposi yeli ibibambe umngcelele
kuzwelonke ngomhla wamashumi mabini anesine kwinyanga yeNkanga. Kwiphondo leNtshona
koloni le manyano yabasebenzi iCommunication Workers Union (CWU) ibijongise imibombo
kwizakhiwo zendlu yowiso mthetho kazwelonke eKapa.

Phakathi kwezikhalazo abathe bazithi thaca kumqulu wezikhalazo ebebezihambise kule ndlu,
kukunqunyanyiswa kwabasebenzi ngenjongo zokucutha iindleko liziko leenkonzo zeposi kweli
loMzantsi Afrika, ukunganyuselwa mivuzo kusukela ngonyaka-mali ka2019/2020 kunye
nokungahlawulwa imali eyimbuyekezo kubasebenzi yonyaka-mali u 2019/2020

Ukanti lo mbutho utyhola le nkampani ngokucutha iiyure zokusebenza kunye nokudenda
abasebenzi. Lo mbutho udize ukuba amaziko eposi alikhulu mashumi mane anesine asele
evaliwe

“Ndaweni yokuba umqeshi alungise umonakalo awenzileyo, ugalela ityiwa enxebeni ngokuthi
acuthe iiyure ezisisiqingatha kwezo umntu azisebenzayo okanye adende abasebenzi. Izicelo
zethu thina sithe mabenze iinguqu ezizakuhambelana kunye nokusebenza kobuxhakaxhaka
bale mihla ukuze kubelula ukunikezela iinkonzo zokusa izinto ezifana neencwadi kubafundi
kunye namachiza ezifo ezibuthakathaka”, lutshilo uxwebhu lwale manyano.

Phakathi kwezikhalazo zabasebenzi bale manyano yinkxaso-mali elinganayo nesisigxina
yeenkonzo ezinikezelwa yinkonzo yePosi, ubunzima obuyi 0 – 1 KG yokuhanjiswa kwepasile kufuneka inikwe ilayisenisi ngokupheleleyo yiPosi yoMzantsi Afrika kwaye Ibhanki enguvimba
yeli loMzantsi Afrika ayiwenzi umthetho kodwa yipalamente eyenza njalo, bakwamemelela
ukuba iBhanki yePosi ibandakanywe kwiposi.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *