Ndihamba ndincathama ndilinde ukuza kuka Nxele

Mamu Pete kwindlu ancathame kuyo, Mamu Pete kwindlu yakhe engazange igqitywe

Ukhala esimantshiyane u-Mamu Pete emva kokungahambeli ndawo kwendlu yakhe ese Shalton Zondo  eTown Two, apho wakhutshwa kwindawo waye hlala kuyo wayokufakwa kumatyotyombe ase Blou kwase Town Two ngeenjongo zokwakhelwa ikhaya, ngokungathi akukho nkathalo indawo leyo ayinikiweyo ba makakhabe ehlala kuyo isendaweni engekhosemgangathweni nemiswe ezantsi kweezindlu zangasese ezithi konetha ziphuphumale kuze ilindle eli lingene endlini yakhe lidame phakathi kanye kwigumbi lakhe lokutyela. Ukusukela ngo2014 oko loMama ehambela umba wendlu yakhe engagqitywayo kodwa angade afumane mkhondo, emva kweminyaka sizama uqhagamshelana nomphathiswa ojongene nezezindlu apha kwiphondo lentshona koloni, uMnu Melusi Booi akuzange kubekho zimpendulo kwaze kwafikelela ixesha elijelo losasazo iZibonele FM lagqabadula layofuna iimpendulo kwi-National Rapid Responce Task Team nalapho uMnu Mbulelo Ncedani angaphozisanga maseko nothe wakhangela iimpendulo ngokungenelela ngokwe -ofisi ephezulu ejongene nemiba yezindlu apho athembise khona ukuba bazakuzama  kangangoko ukuncedisana naye uMama kangangokuba uthembise uba nge 18 ka September 2020 uzabe enazo zonke impendulo nomkhombandlela ukuzekubekanti indlu iyagqitywa.

Mama Pete kwakunye noMnu Mbulelo Ncedani
Yiminyaka idlule oko indlu ingagqityezelwa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.