News

Page: 2

LUSATHE XHA GWAYIMBO LWABAQHUBI-ZITAXI KUMMANDLA I-DUNOON -Zisanqunyanyisiwe iintshukumo zogwayimbo kummandla i-Dunoon kwiphondo le-Ntshona Koloni, kulandela indibano yoluntu.Imibutho yabaqhubi-zitaxi,abahlali nooceba, baye badibana izolo ngeenjongo zokuphelisa ukujamelana ngezikhondo zamehlo.Kwezintsuku zigqithileyo,lommandla ubumiswe ngxi ngelixa abaqhubi zitaxi bezibandakanye neentshukumo ezinodushe,bekhalazela into abayichaze njengohlaselo olwenziwa yi-Arhente yonyazeliso-mthetho kwezothutho.Usihlalo wekomiti yommandla i-Du-noon umnu-Sinethemba Matomela uvakalise ukuba zizakuqhubekeka iinkonzo zeetaxi kulommandla namhlanje.Kwezintsuku […]

KUHLATYWE KWABHUBHA UMFUNDI WEDYUNIVESITHI YASE-KAPA -Babandakanyeke  kwisiganeko  esothusayo  abafundi  abane bedyunivesithi  yase-Kapa i-UCT  kunxweme lwesithathu cebu  kuhle  e-Clifton,  nalapho  omnye  wabo  oselityendyana  elineminyaka  eli-19  ubudala  ehlatywe  wamnabel’uqaqaqa  ngokuhlwa  ngo-Mgqibelo.Lomfundi  nohlatywe esifubeni ,ebesenza  izifundo  zonyaka  wokuqala  kwaye ebesuka  kwiphondo lakwa-Zulu Natal.Osisithethi  saledyunivesithi  umnu-Elijah  Moholola  uthi umhlobo  wakhe  yena uye  wahlatywa  emlenzeni,ngelixa  abanye  ababini abangamantombazana  baye  babhunca  […]

The station has definitely been on its peak this year with not only launching a DSTV channel 841 but has now a fully viable publication with three books written in-house by Ashia Nkontsa in both IsiXhosa and English, the first book called #Ndingubanina that talks about the identity of a black child, preserving culture and […]

IKWILINGE LOKUPHELISA UBUQHOPHOLOLO INKONZO YEPOSI KWELI. -Inkonzo yeposi kweli izolo ivakalise ukuba izakuthabatha amanyathelo akhawulezileyo ukuthintela obunye ubuqhophololo obubandakanya amakhadi ezibonelelo zikarhulumente.Lenkozno yeposi ishicilele ilahleko ebalelwa kwi-14 lezigidi zeerandi ukususela ngenyanga yo-Mqungu ngenxa yobuqhophololo obunento yokwenza namakhadi amatsha akwa-SASSA.Lenkonzo yeposi ikwavakalise ukuba amakhadi akwa-SASSA angaphantsi kwama-250 achazwe njengabiweyo,asetyenziswa kushishini lobuqhophololo.Nangona kunjalo lenkonzo yeposi ithi abaxhamli […]

YOTHUKILE I-KDF EMVA KWEENDABA ZOKUSWELEKA KONONGXOWA WAYO. Livakalise umothuko nonxunguphalo inqwanqwa lophuhliso kummandla i-Khayelitsha i-KDF (ngamafutshane) emva kweendaba zokusweleka konongxowa walo umnu-Siyamcela Jingose.Iingxelo zithi lo ka-Jingose uhlatywe ngoqhiza ngentsasa yayizolo.Umnu-Jingose wathabatha inxaxheba kumsebenzi we-KDF kwiminyaka yobutsha bayo nakumasebe oomasipala beengqingqi de yangunyaka ka-2017.Wonyulwa kwisikhundla sokuba ngunongxowa welinqwanqwa kwinkomfa yalo yesibhozo eyayisingethwe  kwidyunivesithi yobuchwepheshe e-Kapa i-CPUT.Usihlalo […]

Silapho Ukhoyo!! DSTV841 If you don’t know what time it is, you’re clearly on the wrong side of the track. Zibonele FM has launched its DSTV bouquet audio channel 841, It has taken the station over three years working on getting DSTV to give them a platform, with hardwork and resources put in, well done […]

Lirhoxisiwe ityala kwabo bamangalelwe ngokudala udushe esidlangalaleni Lirhoxisiwe ityala ngakubarhanelwa abalishumi elinanye ebebejamelene nezityholo zikuqhway’udushe esidlangalaleni. Ababarhanelwa ekuquka kubo intatheli babanjwa bavalelwa kwisikhululo samapolisa saseKapa  ngoLwesithathu weveki ephelileyo ze bakhululwa ngesilumkiso ngentsasa yangoLwesine. Omnye wabafundi ebebebanjiwe uMbuyiseni Jelwane uphefumle wathi…JELWANA..Ukanti ngoLwesithathu kuleveki kulindeleke kuvele omnye umrhanelwa ozakujamelana nesisityholo sinye kuleNkundla kaMantyi eKapa obebanjwe ngoLwesine weveki […]

Luyakuqhuba kwakho uqhankqalazo lwabafundi kunye nabazali namhlanje phambi kweziko leengqungquthela zamazwe ngamazwe e-KAPA…ATHANDILE SIYO.. Abafundi kunye nabazali balindeleke ukuba baphinde kwakho baqhubekeke noqhanqalazo ebebeluqalile izolo phambi kweeziko leengqungquthela ekapa ICTICC. Oluqhanqalazo luququzelelwa ngabafundi bedyunivesithi yasekapa IUCT nalapho kuthe kwadlwengulwa ze kwabulawa ngolungenalusini omnye wabo uUyinene Mrhwetyana obeneminyaka ilishumi elinethoba. Oluqhanqalazo lujolise ekubeni amanina akhuphe imbilini […]

ZiboneleFM Celebrates Heritage Month 2019.

Rest in eternal Peace Uyinene Mrwetyana “Where should we raise our Daughters” A 19 year old student from UCT was reported missing a couple of weeks back, the lovely young girl that had her life cut short was raped and murdered by a 42 years old male who works at the Post office who has […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background