News

Page: 2

Izithethi ezininzi ebezisina zidedelana kwingxoxompikiswano yezopolitiko ebibanjelwe kwiholo iSolomon Mahlangu  ngokuhlwa izolo zingxininise ukuba uceba ozakungena ezintanjeni emva kolonyulo lovalo zikhewu  kwaward 95 kufuneka aqinisekise ukuba uwunika ingqwalasela emandla umba woluhlu lwabo balindele ukufumana imisebenzi (data base )okhetha iphela emasini .Ezi zithethi ebeziphuma kwimibutho yezopolitiko eyahlukeneyo zidize ukuba baphindaphindwa iminyaka eliqela efikelela eshumini  abanye abantu […]

Babhokile abazali babafundi base St Michaels Babhinqe omfutshane abazali besikolo sabucala iSt Michaels esizinze eHarare apha eKhayelitsha  baya kumasango esi sikolo kwinzame zokuya kusombulula imbambano ephakathi kwenqununu nabefundisi -ntsapho besi sikolo namhlanje. Aba bazali bagqibe kwelokuba bangalibeki esikolweni namhlanje abantwana babo ze kuye bona endaweni yabo.  Ukanti inzame zokufumana inqununu yesi sikolo ukuze iphefumle malunga […]

Ziivaliwe iindlela ezininzi kweli leKapa Umbutho i-Shutdown Movement uthi uzakuqhubekeka nokuvakalisa isikhalo sabo  bangabanxusi ndawonye nokufikelela kumhlaba nezindlu.Abaqhankqalazi abaxhasa iphulo lalombutho bavale amacandelo eendlela ezohlukeneyo kwisixeko sase-Kapa jikelele kuquka indlela i-Voortrekker,u-R-300,U-M5 kummandla i-Parkwood kwakunye nesitalato i-Wale esikhokhelela kummandla i-Bo-Kaap.Kukho imbonakalo yamapolisa aliqela kulommandla ngalentsasa.Osisithethi salombutho u-Oscar Samuels uthi bazakunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo zabo kurhulumente emva kwemini […]

Kubulewe umkhenkethi e-Hout Bay Nanjengoko kuphakanyiswe iinkxalabo ezimalunga nokhuseleko emva kokubulawa komkhenkethi kummandla i-Hout Bay,isebe lezokhenketho livakalise ukuba liqoshelisa iqhinga-buchule lalo elinethemba lokuba lingaphehlelelwa kweziveki zizayo.Umphathiswa wezokhenketho unkskz-Mmamoloko Kubayi Ngubane kwakunye necandelo lezokhenketho,bebesoloko bethe gqolo bezama ukuthomalalisa uloyiko kwabo batyelela ilizwe lo-Mzantsi Afrika.Kwimpela-veki egqithileyo,kuhlatywe kwasweleka umkhenkethi welizwe i-Ukrain umnu-Ivan Ivanov ngethuba eqabela i-Chapman’s Peak Drive.Umphathiswa […]

Awancedinto amajoni kwimimandla ebekwe kuyo Iinkokheli zokuhlala kwimimandla ekhungethwe ngamaqela oonqevu zithi nangona kutyalwe amajoni kulemimandla,abahlali basaqhubekeka nokubangamaxhoba alamaqela.Babalelwa kwishumi abantu esele bedutyulwe bamnabela uqaqaqa kwimpelaveki egqithileyo kummandla i-Mitchellsplain,i-Manenberg,i-Elsies River kwakunye ne-Lavender Hill,kwaye ababini kubo baye bamnabel’uqaqaqa.Usihlalo wenqwanqwa lezokhuseleko kummandla i-Manenberg unkskz-Roeshanda Pascoe uvakalise ukuba khange kubekho tshintsho kulommandla,nalapho kudutyulwe konzakala intwazana eneminyaka eli-16 ubudala […]

Ezizantyala ntyala zemvula zichaphazele izindlu ezininzi Amalunga nama-300 amakhaya achatshazelwe zizikhukhula zemvula emandla kwisixeko sase-Kapa.Imimandla ethwaxeke ngokumandla iquka i-Masiphumelele,i-Wallacedene,Imizamo Yethu kwakunye ne-Khayelitsha,nalapho abahlali abachaphazelekileyo babonelelwe ngeendawo zokufihla iintloko.Osisithethi secandelo lolawulo kumngcipheko wentlekele kwisixeko sase-Kapa unkszana-Charlotte Powel uthi iindlela eziliqela ziye zagutyungelwa ziimpuphuma kummandla i-Southfield,i-Mitchellsplain,i-Durbanville kwakunye neminye imimandla…Uthi zikhona ezinye izindlu ezimbalwa ezitshatyalaliswe ngumoya kummandla i-Delft […]

Ekugqibeleni bade bazifumana izindlu zethutyana e-Cederberg Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Tertuis Simmers unikezele ngezakhiwo zethutyana ezingama-53 kubahlali bommandla i-Wupperthal kwingingqi ye-Cederberg.Oku kuza emva komlilo omandla owagqugqisa kunyaka ophelileyo,nowatshabalalisa izindlu ezingama-53,waze washiya abantu abangama-200 bengooding’indawo,ze kwabhubha inkondekazi eneminyaka engama-90 ubudala.Lowo wonakalisa ne-Hostele yesikolo,iziko lempilo,iholo kwakunye ne-Moravian Mission Station.Umnu-Simmers uthi elilinge,nelaqaliswa ekupheleni kwenyanga ka-Tshazimpunzi,belabelwe […]

uMaimane uvumelene ne EFF ba maluphandwe ulonyulo luka 2017 Inkokheli yombutho we-DA umnu-Mmusi Maimane uvakalise ukuba ngelixa ibililungelo lakhe umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa,ukuba athabathele kwingqwalasela yezomthetho engxamisekileyo ingxelo yomkhuseli woluntu,ipalamente kufuneka nayo iqwalasele ukuba ingaba ngenene lo ka-Ramaphosa wayilahlekisa kusini na.Oka-Maimane ukwavumelene nombutho we-EFF ukuba umnikelo wephulo lolonyulo likamongameli ngonyaka ka-2017,mawuphandwe ligunya-bantu lezotshutshiso i-NPA.I-EFF ikwamemelele […]

Amabanjwa aphila kamandi entolongweni Amabanjwa kweli lizwe makayeke ukutya nje imali yabahlawuli berhafu asogqiba alale. Esi siphakamiso sombutho wezopolitiko  I African Transfomation Movement ( ATM ) . Umongameli walo mbutho umnu. Vuyolwethu Zungula uthi amabanjwa aphila ubomi obumnandi kakhulu kweli Izakwandiswa indlela yase Belhar Main Road Sibekele bucala imali engamashumi amane anesithoba  ezigidi zeerandi (R49 […]

Nanjengoko  le iyinyanga yokuzalwa kwegqala lenkululeko lelizwe loMzantsi Afrika uBaw’uNelson Rholihlahla Mandela, abemi belizwe loMzantsi Afrika bamanxada-nxada bewonga eli qhawe ngokwenza umzekelo wokuzinikela kwakhe kwidabi lenkululeko. UMadib’omde wachitha iminyaka engamashumi amathandathu anesixhenxe kwidabi lenkululeko nalapho kungokunje kukhuthazwa abemi beli lizwe ukuba bazeke mzekweni besenza okulungileyo ekuphuhliseni uluntu benikela ngemizuzu engamashumi amathandathu anesixhenxe. Izolo igqiza labasasazi […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background