News

Page: 3

AmaJoni agalelekile ePhillipi mphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele uxelele uluntu lommandla wase-Phillipi ukuba umkhosi wokhuselo uzakubonakala kulommandla kwezintsuku zizayo.Umphathiswa u-Cele uxelele abahlali ngethuba ebetyelele lommandla izolo ukuba amajoni asekwinkqubo yokuqhelaniswa nomsebenzi.Oka-Cele uthi ayingomsebenzi wamajoni ukwenza umsebenzi wamapolisa..CELE.. Bathathu abantu abachaneke kudubulo phakathi kwamaPolisa neeMongrels -Kudutyulwe konzakala abantu abathathu kufuphi nommandla i-Grassy Park kubusuku bango-Mgqibelo emva […]

Imbi ingozi eyenzeke ngobusuku bayizolo Amagosa ezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni aphinde alivula icandelo lendlela u-N7 kummandla i-Mooreensburg kulandela ingozi emasikizi ebandakanya ibhasi kwakunye nesithuthi esincinane.Lengozi yokungqubana kwezizithuthi yenzeke kubusuku bayizolo.Umqhubi wesithuthi esincinane uye wasweleka ndawonye nabakhweli bebhasi abahlanu.Ukanti abanye abakhweli abaliqela bafumene umonzakalo,emva kokuvaleleka phantsi kwebhasi… Catzavelos makabhatale ngeentetha zakhe ezimbi Ikomishoni yamalungelo oluntu kweli […]

IiHawks zigqogqile kuManisipala waseGeorge Ibutho lookhetshe ii-Hawks liqhube inkqubo  yogqogqo nokuthimba kwii-ofisi zikamasipala wase-Goerge ku-Mzantsi Kapa.Oluphando lunxulumene nobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo kumba wokugcwaliswa kwezithuba zengqesho.Ngenyanga ka-Tshazimpunzi kunyaka ophelileyo,elibutho langena ngetshova kulomasipala kulandela izityholo zobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo ngokuphathelele kubugwenxa kwisiniki-maxabiso.Isithethi selibutho umnu-Philani Nkwalase uthi ugqogqo lwakutshanje luyinxalenye yophando olwahlukileyo.Okwa-Nkwalase uthi akukabikho mntu sele ebanjiwe kwesi isigaba,nanjengoko kusaqhutywa […]

Lala Ngoxolo Qhawekazi Ugqatso ulifezileThe iconic actress has left this earth to a better place, She is one of the women we call "Amaqhawe" for championing the rights of female actresses and continued being a mentor and pillar to many. Her contribution to the performing Arts has contributed a lot in the Industry.

·         Die Wes-Kaapse Gemeenskaps-polisiëringsforum sê hy gaan nie aan ‘n misdaadberaad die naweek in Kaapstad deelneem nie, tensy ‘n vergadering met senior polisiebestuur op al drie regeringsvlakke gehou word om ‘n oplossing vir moord en geweldsmisdaad in die provinsie te kry. Minstens 13 mense is die naweek op die Kaapse Vlakte doodgeskiet. Die GPF-raad wil […]

Imbi imeko yabangathathi ntweni kwisixeko seKapa Azakudibana nosodolophu wesixeko sase-Kapa umnu-Dan Plato kuleveki amagosa ekomishoni yamalungelo oluntu kweli malunga nomgaqo-nkqubo obhekiselele kubantu abangenamakhaya.Lekomishoni sele ifumene amakhulu-khulu ezikhalazo kubantu abahlala ezitalatweni nezimalunga nendlela abaphethwe ngayo ezandleni zamagosa kamasipala.Kwiveki ephelileyo isixeko sase-Kapa siye sagxekwa ngokukhupha imidliwo ngakubantu abangenamakhaya kwesisixeko.Umasipala wesisixeko ukhuphe imidliwo eli-199 kwisithuba seenyanga ezintandathu kubantu […]

IbisisiKhumbuzo sobom buka Vivian Daniels ongasekhoyo Usapho letsha-ntliziyo elalichasene nengcinezelo elingasekhoyo unkskz-Vivian Daniels,lumchaze njengomama obeyinkokheli ezinikeleyo.Inkonzo yakhe yesikhumbuzo ibisingethwe kwiholo yesikolo i-Comprehensive School cebu kuhle e-Bellville kumazantsi e-Kapa kubusuku obugqithileyo.Inkokheli ze-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni ndawonye namatsha-ntliziyo abafundi awayesebenza nonkskz-Daniels kwiminyaka yoo-1980,nazo bezimase lenkonzo.Unyana wakhe umnu-Anthony Daniels,nongakhange akwazi ukuzibamba iinyembezi,uvakalise ukuba umama wakhe ebengumntu onothando kuye […]

Isavaliwe indlela eyi-Piesang Valley Drive ngenxa yoqhanqalazo lwabahlali Amapolisa ku-Mzantsi Kapa abambe abantu ababini ngezimangalo zodushe lwasesidlangalaleni kulandela ugwayimbo kuhola wendlela u-N2 kufutshane nendlela i-Piesang Valley Drive kummandla i-Plattenberg Bay.Abahlali bommandla i-Qolweni bebethintela abantu kwakunye nabakhweli ekubeni bangene kulommandla ngokuvala indlela ngamatayara avuthayo.Ababahlali banyanzelisa ukubonelelwa ngezindlu ezingcono kwakunye neenkonzo ezingundoqo.Bakwaxulube amapolisa ngamatye.Izithuthi ezisixhenkxe eziquka isithuthi […]

MUNISIPALE REGULASIES ·         Die Kaapstad metroraad sê sy munisipale regulasies is nie so streng soos talle ander munisipaliteite in die land nie. Die burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê toe die regulasies opgestel is, is daar besluit om ‘n meer menslike benadering te volg, veral ten opsigte van bedelaars en motorwagte. Hy sê […]

Iziko lokuseleko eKapa lijongene nokombathisa abangathathi ntweni Isixeko sase-Kapa sithi senze uhlahlo-lwabiwo mali olumalunga nama-700 000 kulonyaka ukuze sibonelele ngeengubo,oomatrasi kwakunye nokutya kwabo bangenamakhaya.Esisixeko sithi lemali izakunikezelwa kwimibutho engajonganga nzuzo,ebonelela ngeendawo zokufihl’intloko kwimimandla eyohlukeneyo.Olilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko umnu-JP Smith uthi le yinxalenye yenkqubo yesisixeko yokulungela ixesha lasebusika rhoqo ngonyaka…SMITH JP.. Kusezobanda kakhulu kwisixeko seKapa […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background