News

Page: 4

Ekugqibeleni bade bazifumana izindlu zethutyana e-Cederberg Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Tertuis Simmers unikezele ngezakhiwo zethutyana ezingama-53 kubahlali bommandla i-Wupperthal kwingingqi ye-Cederberg.Oku kuza emva komlilo omandla owagqugqisa kunyaka ophelileyo,nowatshabalalisa izindlu ezingama-53,waze washiya abantu abangama-200 bengooding’indawo,ze kwabhubha inkondekazi eneminyaka engama-90 ubudala.Lowo wonakalisa ne-Hostele yesikolo,iziko lempilo,iholo kwakunye ne-Moravian Mission Station.Umnu-Simmers uthi elilinge,nelaqaliswa ekupheleni kwenyanga ka-Tshazimpunzi,belabelwe […]

uMaimane uvumelene ne EFF ba maluphandwe ulonyulo luka 2017 Inkokheli yombutho we-DA umnu-Mmusi Maimane uvakalise ukuba ngelixa ibililungelo lakhe umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa,ukuba athabathele kwingqwalasela yezomthetho engxamisekileyo ingxelo yomkhuseli woluntu,ipalamente kufuneka nayo iqwalasele ukuba ingaba ngenene lo ka-Ramaphosa wayilahlekisa kusini na.Oka-Maimane ukwavumelene nombutho we-EFF ukuba umnikelo wephulo lolonyulo likamongameli ngonyaka ka-2017,mawuphandwe ligunya-bantu lezotshutshiso i-NPA.I-EFF ikwamemelele […]

Amabanjwa aphila kamandi entolongweni Amabanjwa kweli lizwe makayeke ukutya nje imali yabahlawuli berhafu asogqiba alale. Esi siphakamiso sombutho wezopolitiko  I African Transfomation Movement ( ATM ) . Umongameli walo mbutho umnu. Vuyolwethu Zungula uthi amabanjwa aphila ubomi obumnandi kakhulu kweli Izakwandiswa indlela yase Belhar Main Road Sibekele bucala imali engamashumi amane anesithoba  ezigidi zeerandi (R49 […]

Nanjengoko  le iyinyanga yokuzalwa kwegqala lenkululeko lelizwe loMzantsi Afrika uBaw’uNelson Rholihlahla Mandela, abemi belizwe loMzantsi Afrika bamanxada-nxada bewonga eli qhawe ngokwenza umzekelo wokuzinikela kwakhe kwidabi lenkululeko. UMadib’omde wachitha iminyaka engamashumi amathandathu anesixhenxe kwidabi lenkululeko nalapho kungokunje kukhuthazwa abemi beli lizwe ukuba bazeke mzekweni besenza okulungileyo ekuphuhliseni uluntu benikela ngemizuzu engamashumi amathandathu anesixhenxe. Izolo igqiza labasasazi […]

AmaJoni agalelekile ePhillipi mphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele uxelele uluntu lommandla wase-Phillipi ukuba umkhosi wokhuselo uzakubonakala kulommandla kwezintsuku zizayo.Umphathiswa u-Cele uxelele abahlali ngethuba ebetyelele lommandla izolo ukuba amajoni asekwinkqubo yokuqhelaniswa nomsebenzi.Oka-Cele uthi ayingomsebenzi wamajoni ukwenza umsebenzi wamapolisa..CELE.. Bathathu abantu abachaneke kudubulo phakathi kwamaPolisa neeMongrels -Kudutyulwe konzakala abantu abathathu kufuphi nommandla i-Grassy Park kubusuku bango-Mgqibelo emva […]

Imbi ingozi eyenzeke ngobusuku bayizolo Amagosa ezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni aphinde alivula icandelo lendlela u-N7 kummandla i-Mooreensburg kulandela ingozi emasikizi ebandakanya ibhasi kwakunye nesithuthi esincinane.Lengozi yokungqubana kwezizithuthi yenzeke kubusuku bayizolo.Umqhubi wesithuthi esincinane uye wasweleka ndawonye nabakhweli bebhasi abahlanu.Ukanti abanye abakhweli abaliqela bafumene umonzakalo,emva kokuvaleleka phantsi kwebhasi… Catzavelos makabhatale ngeentetha zakhe ezimbi Ikomishoni yamalungelo oluntu kweli […]

IiHawks zigqogqile kuManisipala waseGeorge Ibutho lookhetshe ii-Hawks liqhube inkqubo  yogqogqo nokuthimba kwii-ofisi zikamasipala wase-Goerge ku-Mzantsi Kapa.Oluphando lunxulumene nobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo kumba wokugcwaliswa kwezithuba zengqesho.Ngenyanga ka-Tshazimpunzi kunyaka ophelileyo,elibutho langena ngetshova kulomasipala kulandela izityholo zobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo ngokuphathelele kubugwenxa kwisiniki-maxabiso.Isithethi selibutho umnu-Philani Nkwalase uthi ugqogqo lwakutshanje luyinxalenye yophando olwahlukileyo.Okwa-Nkwalase uthi akukabikho mntu sele ebanjiwe kwesi isigaba,nanjengoko kusaqhutywa […]

Lala Ngoxolo Qhawekazi Ugqatso ulifezileThe iconic actress has left this earth to a better place, She is one of the women we call "Amaqhawe" for championing the rights of female actresses and continued being a mentor and pillar to many. Her contribution to the performing Arts has contributed a lot in the Industry.

·         Die Wes-Kaapse Gemeenskaps-polisiëringsforum sê hy gaan nie aan ‘n misdaadberaad die naweek in Kaapstad deelneem nie, tensy ‘n vergadering met senior polisiebestuur op al drie regeringsvlakke gehou word om ‘n oplossing vir moord en geweldsmisdaad in die provinsie te kry. Minstens 13 mense is die naweek op die Kaapse Vlakte doodgeskiet. Die GPF-raad wil […]

Imbi imeko yabangathathi ntweni kwisixeko seKapa Azakudibana nosodolophu wesixeko sase-Kapa umnu-Dan Plato kuleveki amagosa ekomishoni yamalungelo oluntu kweli malunga nomgaqo-nkqubo obhekiselele kubantu abangenamakhaya.Lekomishoni sele ifumene amakhulu-khulu ezikhalazo kubantu abahlala ezitalatweni nezimalunga nendlela abaphethwe ngayo ezandleni zamagosa kamasipala.Kwiveki ephelileyo isixeko sase-Kapa siye sagxekwa ngokukhupha imidliwo ngakubantu abangenamakhaya kwesisixeko.Umasipala wesisixeko ukhuphe imidliwo eli-199 kwisithuba seenyanga ezintandathu kubantu […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background