News

Page: 5

IbisisiKhumbuzo sobom buka Vivian Daniels ongasekhoyo Usapho letsha-ntliziyo elalichasene nengcinezelo elingasekhoyo unkskz-Vivian Daniels,lumchaze njengomama obeyinkokheli ezinikeleyo.Inkonzo yakhe yesikhumbuzo ibisingethwe kwiholo yesikolo i-Comprehensive School cebu kuhle e-Bellville kumazantsi e-Kapa kubusuku obugqithileyo.Inkokheli ze-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni ndawonye namatsha-ntliziyo abafundi awayesebenza nonkskz-Daniels kwiminyaka yoo-1980,nazo bezimase lenkonzo.Unyana wakhe umnu-Anthony Daniels,nongakhange akwazi ukuzibamba iinyembezi,uvakalise ukuba umama wakhe ebengumntu onothando kuye […]

Isavaliwe indlela eyi-Piesang Valley Drive ngenxa yoqhanqalazo lwabahlali Amapolisa ku-Mzantsi Kapa abambe abantu ababini ngezimangalo zodushe lwasesidlangalaleni kulandela ugwayimbo kuhola wendlela u-N2 kufutshane nendlela i-Piesang Valley Drive kummandla i-Plattenberg Bay.Abahlali bommandla i-Qolweni bebethintela abantu kwakunye nabakhweli ekubeni bangene kulommandla ngokuvala indlela ngamatayara avuthayo.Ababahlali banyanzelisa ukubonelelwa ngezindlu ezingcono kwakunye neenkonzo ezingundoqo.Bakwaxulube amapolisa ngamatye.Izithuthi ezisixhenkxe eziquka isithuthi […]

MUNISIPALE REGULASIES ·         Die Kaapstad metroraad sê sy munisipale regulasies is nie so streng soos talle ander munisipaliteite in die land nie. Die burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê toe die regulasies opgestel is, is daar besluit om ‘n meer menslike benadering te volg, veral ten opsigte van bedelaars en motorwagte. Hy sê […]

Iziko lokuseleko eKapa lijongene nokombathisa abangathathi ntweni Isixeko sase-Kapa sithi senze uhlahlo-lwabiwo mali olumalunga nama-700 000 kulonyaka ukuze sibonelele ngeengubo,oomatrasi kwakunye nokutya kwabo bangenamakhaya.Esisixeko sithi lemali izakunikezelwa kwimibutho engajonganga nzuzo,ebonelela ngeendawo zokufihl’intloko kwimimandla eyohlukeneyo.Olilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko umnu-JP Smith uthi le yinxalenye yenkqubo yesisixeko yokulungela ixesha lasebusika rhoqo ngonyaka…SMITH JP.. Kusezobanda kakhulu kwisixeko seKapa […]

by ASHIA NKONTSA Pearl Thusi, Bonnie Mbuli and Ntsiki Mazwai dragging each other on Twar Pearl Thusi started the Twar by expressing how she doesn’t get certain black roles because she was light skinned and it was not fair on her talents, It was then when Ntsiki Mazwai called her on not being talented at […]

Izinga lezikrelemnqa linyukile kweli Ilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko kwisixeko sase-Kapa umnu-JP Smith uthi ziphantse zaphinda-phindana iziganeko zodushe lwamaqela emigewu kwezinyanga zimbalwa zigqithileyo.Lo ka-Smithi ndawonye nomphathiswa wokhuseleko loluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Albert Fritz,badibene kwakunye namagosa aphezulu kwinkonzo yesipolisa ukuze bashukuxe iindlela zokwandisa ungenelelo lokuqubisana nolwaphulo-mthetho.Umnu-Fritz uthi ufuna amasebe karhulumente alishumi ukuba asebenze ngobambiswano ukuze kuqutyiswane […]

uMbalula ulenzile ixesha kooLoliwe eKhayelitsha Abakhweli boololiwe kwisikhululo sase-Chris Hani cebu kuhle e-Khayelitsha bavakalise intlungu yabo malunga nolibaziseko kwakunye nokhuseleko koololiwe.Oku kuza nanjengoko umphathiswa wezothutho umnu-Fikile Mbalula ethabathe uhambo ngoliwe ngalentsasa ukusuka kwisikhulullo sase-Chris Hani esingise kwa-Langa,ukuze afumanise imiceli-mngeni ejamelene nabakhweli boololiwe.Ababakhweli nabalugcwabevu ngumsindo baphinde kwakho bajamelana nolibaziseko ngalentsasa nanjengoko bebelungiselela ukuya emsebenzini.Ababakhweli bathi le […]

PROTES OPTREDE ‘n Golden Arrow-bus is tydens protesoptrede in Philippi in Kaapstad aan die brand gesteek. Geen beserings is aangemeld nie. Stockweg tussen Govan Mbeki- en Rochesterweg is weens die protesoptrede gesluit. ‘n Woordvoerder van Golden Arrow, Bronwynne Dyke-Beyer, sê ‘n groep mense het vanoggend die bus met klippe bestook en toe aan die brand […]

Zisindile ii-Bhasi zakwa Golden arrow Awukhomonzakalo obikiweyo emva kokuntunyekwa kwe-bhasi yakwa-Golden Arrow ngomlilo ngethuba kuqhuty’ugwayimbo kummandla i-Philippi.Indlela i-Stock Road ivaliwe phakathi kwe-Govan Mbeki kwakunye ne-Rochester ngenxa yolugwayimbo.Osisithethi sekhampani yakwa-Golden Arrow unkskz-Brownen Dyk Beyer uthi abarhanelwa abangaziwayo,baqalise ukuxuluba ngamatye kulebhasi baze bayintumeka ngomlilo.Uthi ngoku basazirhoxisile iibhasi zabo  kulommandla. Seyiqalisile inkampani yakwaMultichoice urhwexisa abaphangeli Ezinye iimanyano ezimele […]

TREINRIT KANSELASIE Die Minister Vervoer, Fikile Mbalula het sy beplande treinrit vanoggend op die sentrale roete van Khayelitsha na die Kaapstad-stasie gekanselleer. Die treinrit is gekanselleer omdat President Cyril Ramaphosa Mbalula elders benodig. Verdere besonderhede oor die rede vir die kansellasie is nie bekend nie. Mbalula het beplan om tydens se eerste treinrit as Minister […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background