Ibhalwe ngu:

Abongile Booi

Ngumgxobhozo ka Thisayo kwaSASSA

I-Arhente yezibonelelo zikarhulumente uSASSA kwiphondo leNtshona Koloni iyalelwe ukuba yenyuse iikawusi ibhinq’omfutshane kwiphulo lokunxulumana nabaxhamli besibonelelo sikarhulumente. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe ligosa eliphezulu nelongamele inqila umnumzana Henry de Grasse la arhente inokwenza ngcono kakhulu kunokuba isenza kwiindlela zokunxibelelana nabaxhamli ingakumbi kwiindawo ezisemaphandleni kweliphondo, ukanti oku ukuvelele ngethuba enikela ingxelo yakhe phambi kwekomiti yophuhliso lwentlalo ebemenyelwe ukuba ahlale intlanganiso nayo ukuze aphendule imibuzo ngeendlela abanxibelelana ngazo nabaxhamli ingakumbi kwiphulo lokunikezela ngeemali zesibonelelo kwabo bangaphangeliyo kwelixesha lokuqhambuka kwentsholongwane iCorona elisileleyo ukuyakufikelela kwabaninzi.Uthi eyona ngxaki imandla abadibana nayo kukuba uninzi lwabantu luneenzingo ezibangela ukuba bangakwazi ukulinda de kungene umyalezo obayalela ukuba bayekulanda imali eposini koko banyanzelisa ukuba banikwe imali kwakumyalezo obaxelela ukuba bavunyiwe ukuba baxhamle kula arhente nantoleyo idala ukuba kubekho imigca emide engalawulekiyo kwezaposi nebangela ukuba bambi bahambe bengafumenanga nezomali zesibonelelo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.