News

Politics

Morning News

Umhlalutyi wezopolitiko unkskzi-Lubna Nadvi uthi umbutho we-EFF uphulukene nethuba lokufumana iivoti ngaphambi kolonyulo loomasipala oluzakusingathwa kunyaka ozayo.Lombutho uququzelele iintshukumo kuzwelonke ngaphandle kwiivenkile zakwa-Clicks emva kokuba levenkile ipapashe intengiso ecalula iinwele zomntu ontsundu kwezo zomntu omhlophe kwi-Website yayo.Lombutho umemelele kulevenkile ukuba ipapashe amagama abaphathi abaphezulu abagunyazise lentengiso kwanokuba kugxothwe ikhampani yentengiso enoxanduva kulenyewe.Unkskz-Navdi uthi alifanelekanga inyathelo le-EFF lokuvala ngci iivenkile zakwa-Clicks kwilizwe jikelele,esithi lombutho bekufanele ukuba usebenzise lentengiso ukufumana izisombululo ezakhayo malunga nendlela yokuqubisana nobuhlanga kwelilizwe.Uthi ubuhlanga abuzukuphela kuba umbutho we-EFF usonakalisa iivenkile zakwa-Clicks.

Ulindeleke ukuba avele phambi kwekomiti yokuziphatha kakuhle yombutho kakhongolose umongameli weli lomzantsi afrika umnumzana Cyril Ramaphosa. Oku kubhengezwe ngusosiba jikelele walambutho unkosikazi Jessie Duarte izolo nanjengoko umongameli ejamelene nokubethabethana kweengqondo ngaphakathi embuthweni nalapho inxalenye yawo isathe kulowo wayesakubangumongameli umnumzana Jacob Zuma ukanti lokaRamaphosa uthi uzimisele ukucoca ilizwe lomzantsi afrika asiphule neengcambu ubuqhophololo norhwaphilizo. LokaDuarte uthi umongameli sele enxulumene nalakomiti yaye uzakuvela phambi kwayo kwiingxubusho malunga nenkxaso mali yokugay’inkxaso yeCR17 umongameli awayifumana ngomnyaka ka2017 ngethuba engenele ugqatso lokukhokhela umbutho kakhongolose kodwa akukacaci ncam ukuba uzakuvela nini.

Umbutho weEFF uthi ulwa ngokumandla nokukhutshwa ngolunya kwabahlali kwaWard 12 eGeorge. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe ngulambutho ababahlali sele benento engaphaya konyaka behlala kwindawo yoogobityholo iGushindoda kwilokishi  yaseThembalethu eGeorge.

Mid-day News

Afternoon News

Subscribe to our newspaper and get our latest news for R10 p/m

Subscribe by R10 a month and get updated news

 

Loading

Fill in the form and Subscribe to our newspaper and get the latest news, emails will be sent for updates every time there are news update

Subscribe to our Newspaper

Get updates on your emails

Silapho Ukhoyo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.