Written By

Nomaxabiso Mgqawule

Sibholel’ecaleni isixeko esimbaxa saseKapa

Ligxeka kabukhali into eliyibiza ngokuba kukulahlwa nje kwezixhobo zokuzikhusela kwentsholongwane ikhorona eLookout hill eKhayelitsha ebezifanele ukuba zinceda osomashishini abasakhasayo inqwanqwa lophuhliso lase Khayelitsha i Khayelitsha Development Forum(KDF)Umnumzana Ndithini Leon Tyhido ongusihlalo weli nqwanqwa uthi oku ziziphumo zokubholela ecaleni kwesixeko esimbaxa sase Kapa.Loka Tyhido utyhola ngelithi oku kusengenzeka ukuba ziziphumo zeproject ebeziqhutywa ngoomnumzana Masizole Mnqasela ongusomlomo wepalamente yephondo le Ntshonakoloni nomnumzana. Dyantyi abakhokhele igqiza elixakathiswe uxanduva lokujongana nentsholongwane ikorona nanjengoko esithi bezingenamkhondo. Umnumzana Alderman Grant Twigg olilungu likasodolophu lecandelo elijongene nemimandla yongxowankulu kwisixeko esimbaxa sase Kapa uthi ezi zixhobo azilahlwanga nje koko bezibekwe kumaziko esikexo esimbaxa sase Kapa aquka iLookouthill,Kuils River,Strand,Town two ,Eerste River Mfuleni .Uthi ezi zixhobo ibingezizo ezosomashishini abasakhasayo koko ibizezosomashishi basezitalatweni abakummandla impuma jikelele.Oka Twigg uthi bonke abo bangazange bafake mabango ezi zizixhobo ngethuma zikhutsha kwisigaba sokuqala kuye kwaqhagamshelwana nabo ngeminxeba nangokukutshwa kwamaphetshane.
Kusenjalo umnumzana Masiizole Mnqasela ongusomlomo wepalamente wephondo leNtshonakoloni uzibhebhethile ingxelo zokuba ezi zixhobo zinento yokwenza nesikhokhelo esixakathiswe uxanduva lokujongana nentsholongwane iCovid 19 kummandl Khayelitsha watsho ememelela ukuba uluntu luzole lulinde iziphumo zophando malunga nalenyewe.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.