Written By

Olwethu Mboto

photo by Uknown

Sizawuphelisa nyaa umkhwa wamaqela oonqevu

Abahlali bommandla i-Manenberg kwiphondo le-Ntshona Koloni bazibandakanye nogwayimbo besithi badikwe yeyokosa zizigila mkhuba zamaqela oonqevu, Ababahlali bathi bazimisele ukuphelisa nyaa umkhwa wemilo yamaqela emigewu kulammandla nalapho bazibandakanye nezintshukumo isithuba seentsuku ezintandathu. Abahlali ndawonye nombutho wolutsha ochasene noku kulammandla bathi abasokuze bakwazi ukunyamezela kwakho oku de izikhalazo zabo zithathelwe ingqalelo. Uceba walammandla u-Aslam Cassiem uthi badinga neqela lesipolisa eliyaziyo imimandla efana nee-Cape Flats neminye imimandla engqonge i-Manenberg ukuncedisa ukuthibaza ulwaphulo mthetho olugquba kulammndla.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.