Social Justice

Written By

Nobaxabiso Mgqawule

Photo by Unknown

Isebe lezothutho eNtshona koloni likwinzame zokufumana isisombululo kwintsind'abadala lemilo leTaxi

Umphathiswa wesebe lezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu u-Bonginkosi Madikizela uzakungqubanisa iintloko nabasemagunyeni ndawonye namaqumrhu onyanzeliso mthetho kuleveki ukushukuxa isiganeko sodushe lono-taxi lwakutsha-nje e-Kapa. Oku kuza emva kokuba ngom-Vulo waleveki amalungu ombutho wee-taxi zika Cata edutyulwe abhubha ze konzakala amathathu e-Nyanga kweliphondo, kwiiyure nje ezimbalwa kwangom-Vulo njalo konzakele abantu abathandathu kudubulo olwenzeke kwisikhululo see-taxi sase-Kapa nalapho oka-Madikizela edize ukuba kukholeleka ukuba esi siganeko semalungu ka-Codeta. Iingxelo zidiza ukuba umphathiswa ubenentlanganiso nabasemagunyeni izolo ukuva malunga nesisiganeko

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michell Augus

GESONDHEIDSWERKERS BETOGING

Gemeenskapsgesondheidswerkers hou n betoging na die provinsiale wetgewer om hul griewe te lug. Die National Union of Public Service and Allied Workers (Nupsaw) lei die betoging, wat deel vorm van 'n nasionale kwessie oor diensvoorwaardes en betalings.Hulle eis 'n maandelikse minimum salaris van R12 500, mediese fonds en behuisingstoelaag, asook permanente aanstelling. Hulle is oppad na die provinsiale wetgewer vanaf Hanoverstraat om 'n lys eise aan Wes-Kaapse Gesondheids LUR, Nomafrench Mbombo, teoorhandig….clip…

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Zukisa Mbobi

PHOTO BY CITY'S FIRE AND RESCUE SPOKESPERSON JERMAIN CARELSE

Aqhwatyelwe izandla amagosa ezicimi mlilo kweliphondo le Ntshona Koloni

namhlanje emva kokuba ethe anceda owasetyhini ekubelekeni usana lwakhe kuphahla lwendlu kummandla wase Belher . Kanye emva kwentsimbi yesine iqela labaciimi mlilo liye laleqisa kulendlu nalapho lifumane lowase tyhini ephezukwendlu ebanjwe zintlungu . Ilingu lekomiti kwicandelo lokhuseleko loluntu u JP Smith uthi lenkwekwana iyimveku kwakunye nonina baye banikezelwa esibhedlela emva kokwenza kakuhle

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michell Augus

PHOTO BY CITY'S FIRE AND RESCUE SPOKESPERSON JERMAIN CARELSE

BABA WORD GEBORE OP DIE HUIS SE DAK

Brandweermanne van die Stad Kaapstad het vanoggend gehelp met die geboorte van 'n baba in Belhar. Die bemanning van die Belhar-brandweerstasie het die ma op die dak van 'n huis gevind. Burgerneesterkommitteelid vir veiligheid en sekuriteit verduidelik,JP Smith verduidelik meer…clip…

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michell Augus

Photo By Unknown

HERNUWE PROTES DEUR GEMEENSKAPGESONDHEIDSWERKERS

Gemeenskapsgesondheidswerkers in Kaapstad sal vandag weer by verskillende mediese fasiliteite betoog. Hulle beweer dat hulle nie die erkenning vanaf die Wes-Kaapse gesondheid department kry wat hulle verdien nie en is ook ontevrede oor hul salarisse.Volgens die SA Care Workers Forum se Ntombethemba Maduna het gister by die protes buite die Khayelitsha Site B-kliniek aangesluit…"Neem ons ernstig op, moenie ons uitbuit omdat ons gemeenskapsgesondheidswerkers is nie, want die geld wat ons nou vanaf die Departement van Gesondheid kry, is nie genoeg vir die werk wat ons doen nie en ons het ook gesinne om voor tesorg".Hulle beplan ook om more na die parlement toe te betoog.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Zoliwe Mgqawule

Photo by SA Coronavirus

South Africa's coronavirus death toll has risen

South Africa's coronavirus death toll has risen to 20,968, with 65 new deaths confirmed by the Health Ministry.In the past 24-hour-cycle, 2,080 new infections have been recorded, taking the total number of confirmed cases since the start of the outbreak to more than 769,000.The recovery rate is still around the 92% mark, which means more than 711,000 people have recuperated so far.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Olwethu Mboto

Photo by Unknown

Lithi liqwasele inkqubo ebhetye-bheye ngakumaphepha ebanga leshumi isebe lemfundo esisiseko

Ibhunga labaphathiswa besebe lezemfundo likungqinile ukuba lizakungqubanisa iintloko ukushukuxa esinye isiganeko sakutsha-nje sokuthutyeleziswa kwelinye iphepha labafundi bebanga leshumi. Kukholeleka ukuba liphepha lesibini le-Physical Science elithutyeleziswe ngoqhiza lwentseni yayizolo phambi kweeyure nje ezimbalwa abafundi bebanga leshumi balichophele. Oku kuza emva kwephepha lezibalo lesibini elithutyeleziswe kwiveki esiyishiya ngemva. Abasemagunyeni babhenele kwibutho lookhetshe ukuba liphande malunga nokuthutyeleziswa kweliphepha. Isebe lezemfundo likhuphe igqiza elizakuhlola ukhuseleko lweenkqubo zalo ukuthintela ukuba kungaphindeki esezolo ngakulenyewe. Ngokwengxelo yelisebe kuzakuqhutywa inkqubo yophicotho zincwadi.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michelle Augus

Photos By Unknown

ARRESTS MADE BY LEAP OFFICIALS

LEAP officers who were out on patrol in Gugulethu on Saturday, 21 November ,conducted a stop and search of three suspicious looking males. One suspect ran away, and during the chase, threw an item away that was later found to be an illegal firearm. The suspect was apprehended. On the same day, officers patrolling Ncewula street, Brown's Farm, Philippi noticed a silver Polo Vivo with three males making a U-turn and tried to drive away when they saw the officers approaching. Officers chased down the suspects, who collided with another vehicle, and managed to arrest two suspects. An illegal firearm and ammunition were also recovered

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Olwethu Mboto

photo by Unknown

Libhubhele e-Pollsmor ibanjwa ebelizama ukuhlasela idindala e-Kapa.

Libanjwa likanqevu elinye elibhubhele kwizisele zase-Pollsmor kwiphondo le-Ntshona Koloni emva kokuba belizama ukuhlasela nokuhlaba idindala e-Kapa. Iingxelo zidiza ukuba lo nqalintloko ufumene umonzakalo entloko ngethuba lesi sehlo ze wabhubhela esibhedlele kamva. Kudizwa ukuba la madindala ebeqhuba ugqogqo kwizisele zakwa-Section-B ze afumana intlaninge yezixhobo ngaphathi kwesi sisele. Kudizwa ukuba ngethuba amabanjwa exelelwa ukuba abuyele eziseleni, elinye lawo lihlabe idindala entanyeni nasentloko. Isithethi seziko lezoluleko kweliphondo le-Ntshona Koloni umnu Delekile Klaas uthi amanye amadindala atsibe owenkawu ukungena ukuhlangula kwesisehlo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michelle Augus

Photos by Unknown

Notorious Gang boss shot dead

Former leader of the 28's gang, Ernie “Lastig” Solomon, has been shot dead in Boksburg on Gauteng’s East Rand. According to the police four gunmen fired multiple shots at the former Cape Town gang boss while he was inside his BMW. Three other people, who were in the car, including a 5-year-old child, were seriously wounded.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Ibhalwe ngu:

Abongile Booi

Umfanekiso ngabakwa IOL

Umdlwengule ngolunya wambhalisa incwadi yokuzibulala

Kubanjwe indoda emva kwezityholo zokuxhwila intwazana engekalingeli neshumi elivisayo ze wayidlwengula ngokungenalusini kangangeentsuku ezintathu. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshiweyo lentwazana iminyaka ilishumi elinesibhozo ubudala inyanzeliswe ukuba ibhale incwadi azixela khona ukuba izakuzibulala kodwa yahlangulwa ngaphambi kokuba ibulawe ngolunya ngumrhanelwa. Iingxelo zihambisa ngelithi ixhoba nelihlala eKhayelitsha belime kumgaqo iOld Faurie Road eDriftsands ngethuba umrhanelwa elijolisa ngemela ezimbanjeni elinyanzelisa ukuba lihambe naye ukuya kwindawo yoogobityholo iCovid19 eseMfuleni nalapho afike walixhaphaza ngokwesondo izihlandlo eziliqela. Elixhoba belinyembezana ngethuba lichaza intlungu yalo ngelithi umrhanelwa ulixelele ukuba uzakusebenzisa isikhuseli ngenxa yesimo sakhe sokuphila nentsholongwane esisandulela sikagawulayo, ze waqalisa ukulidlwengula ixhoba impelaveki yonke elityisa into ekumila kunjengempepho nebikholela ukuba ixhoba lilale obentlombe ubuthongo ze lakuvuka aphinde alidlwengule kwakhona. Lentwazana ithi umrhanelwa uligrogrise ngolibulala akugqiba ngalo nalapho elinike iphepha lokubhala ileta yalowo uzibulalayo sele exhome intambo yokuzixhoma kodwa wahlangulwa ngummelwane womrhanelwa ngomvulo waleveki kanye ngosuku ebelifanele ukuba libulawa ngalo. Inkokheli yokuhlala umnumzana Bongile Zanazo uthi umhlobo wexhoba uye wazama ukuyakulikhangela nalapho eye wafumana umkhondo kumntu owazi umrhanelwa n
antoleyo ikhokelele ekubeni kude kukhatywe ucango kwityotyombe lomrhanelwa ze kwafikwa ixhoba lihamba ze sele liphelelwe lithemba.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michelle Augus

Photo by City of Capetown

The City's Ghost squad

The City of Cape Town’s Ghost Squad,which is a specialised unit within the Traffic Service, reported an increase in the issuing of fines and successful arrests as roads get busier. The number of arrests for driving while under the influence of alcohol continues to climb with 52 motorists arrested last month. The Ghost Squad was launched in July 2009 and has  proved to be effective from the start. With 12 officers using unmarked vehicles, they recorded an average of more than 2 000 offences for the first few months. Today the unit has 25 high performance vehicles, patrolling the City’s streets and highways. These vehicles include motorcycles and cars.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Olwethu Mboto

Photo by Zizipho Ninzi

Abhiyozela umsitho wokuvala unyaka amalungu ombutho we-Codeta

Umbutho wee-taxi zika-Codeta uthi nangona ubambe umsitho wokuvala unyaka namhlanje kwibala elise Mandela Park e-Khayelitsha kodwa basahlinza impuku ngokunokuthi kwenziwe kulombutho ukuntintela imiba eliqela ekhawulelene nalombutho phakathi kulonyaka ka-2020 kuquka ukubhubha kwabaqhubi bee-taxi. Intatheli yelijelo elapho u-Zizipho Ninzi iusenzele lengxelo iqhotyoshelweyo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Olwethu Mboto

photo supplied

Sizawuphelisa nyaa umkhwa wamaqela oonqevu

Abahlali bommandla i-Manenberg kwiphondo le-Ntshona Koloni bazibandakanye nogwayimbo besithi badikwe yeyokosa zizigila mkhuba zamaqela oonqevu, Ababahlali bathi bazimisele ukuphelisa nyaa umkhwa wemilo yamaqela emigewu kulammandla nalapho bazibandakanye nezintshukumo isithuba seentsuku ezintandathu. Abahlali ndawonye nombutho wolutsha ochasene noku kulammandla bathi abasokuze bakwazi ukunyamezela kwakho oku de izikhalazo zabo zithathelwe ingqalelo. Uceba walammandla u-Aslam Cassiem uthi badinga neqela lesipolisa eliyaziyo imimandla efana nee-Cape Flats neminye imimandla engqonge i-Manenberg ukuncedisa ukuthibaza ulwaphulo mthetho olugquba kulammndla.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michelle Augus

VANDALISERING

Die HAUGE gemeenskapsentrum in Delft was gisteraand omstreeks 21:30 gevandaliseer vermoedelik  in reaksie op onwettige grondbesettings.Die ontspanningsaal in die gebou was aan die brand gesteek .Meer inligting en skade-beraming word opgestel en sal gedeel word deur die loop van die dag deur die Stad Kaapstad. Daar was ook 'n oortreding van die veiligheid by die jeugkliniek in Site B deur betogende inwoners by die kliniek.Die Kliniek is gesluit tot verdere kennisgewing en   Wetstoepassing beamptes en Metropolisie is op die toneel.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Ibhalwe ngu:

Abongile Booi

Ngumgxobhozo ka Thisayo kwaSASSA

I-Arhente yezibonelelo zikarhulumente uSASSA kwiphondo leNtshona Koloni iyalelwe ukuba yenyuse iikawusi ibhinq’omfutshane kwiphulo lokunxulumana nabaxhamli besibonelelo sikarhulumente. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe ligosa eliphezulu nelongamele inqila umnumzana Henry de Grasse la arhente inokwenza ngcono kakhulu kunokuba isenza kwiindlela zokunxibelelana nabaxhamli ingakumbi kwiindawo ezisemaphandleni kweliphondo, ukanti oku ukuvelele ngethuba enikela ingxelo yakhe phambi kwekomiti yophuhliso lwentlalo ebemenyelwe ukuba ahlale intlanganiso nayo ukuze aphendule imibuzo ngeendlela abanxibelelana ngazo nabaxhamli ingakumbi kwiphulo lokunikezela ngeemali zesibonelelo kwabo bangaphangeliyo kwelixesha lokuqhambuka kwentsholongwane iCorona elisileleyo ukuyakufikelela kwabaninzi.Uthi eyona ngxaki imandla abadibana nayo kukuba uninzi lwabantu luneenzingo ezibangela ukuba bangakwazi ukulinda de kungene umyalezo obayalela ukuba bayekulanda imali eposini koko banyanzelisa ukuba banikwe imali kwakumyalezo obaxelela ukuba bavunyiwe ukuba baxhamle kula arhente nantoleyo idala ukuba kubekho imigca emide engalawulekiyo kwezaposi nebangela ukuba bambi bahambe bengafumenanga nezomali zesibonelelo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michelle Augus

Photos by City of Capetown

More residents receive title deeds

On Monday, 16 November , 88 beneficiaries from Bonteheuwel, Bishop Lavis and surrounding areas received their historical title deeds. The City of Cape Town’s Executive Mayor Alderman Dan Plato and Mayoral Committee Member for Urban Management Alderman Grant Twigg were there to congratulate the beneficiaries. More than 1100 title deeds have already been handed to beneficiaries over the past two weeks. Beneficiaries from Blackheath, Happy Valley, Bloekombos and Wallacedene have already received their title deeds. A total of 6 000 historical title deeds will be handed over to beneficiaries by 22 December 2020.

 

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Olwethu Mboto

photo by Gcis

Ungqubanise iintloko nabaphathiswa bezemfundo u-Angie Motshekga, ngokuthutyeleziswa kwephepha le-Maths paper2

Umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko unkzn u-Angie Motshekga uqulunkqe intlanganiso engxamisekile nabaphathiswa bonke belisebe kulandela isiganeko sokuthutyeleziswa kwephepha lesibini lezibalo e-Gauteng nase-Limpopo. Eliphepha le-Maths kudizwa ukuba lithutyeleziswe ngoqhiza lwentseni yangom-Vulo waleveki kwiiyure nje ezimbalwa ngaphambi kokuba lichotshelwe ngabafundi bebanga leshumi. Iingxelo zidiza ukuba sele unguqhelekile umkhwa wokuthutyeleziswa kwephepha e-Limpopo, nalapho kukholeleka ukuba kwa eliphepha linye lathutyeleziswa ngo-wtsup kwakweliphondo linye ngonyaka ka-2016. Kambe yindoda eneminyaka engamashumi amahlanu anesibini esele inqakuliwe malunga nesisiganeko.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michelle Augus

Photo by Jenni Evans

PAC Betoging teen bewerings van rasisme by Hoerskool Brackenfell

Die polisie het skokgranate geskiet  om te voorkom dat 'n groep betogende PAC-lede die Hoërskool Brackenfell bereik. Die groep het vanoggend met hul betoging by die stasie begin, oppad na die skool toe. Die polisie het 'n versperring gevorm by die kruising wat na die Hoërskool Brackenfell lei, om te verhoed dat die groep van ongeveer 30 lede van die PAC by die skool uitkom. Die groep beweer dat hulle betoog om solidariteit te toon met EFF-lede wat verlede week tydens 'n bakleiery met ouers buite die skool aangerand was. Hulle betoog nou op die hoek van die kruising wat na die skool lei.Die organiseerders van die betoging het bevestig dat hulle nie n permit het oom te betoog nie.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Olwethu Mboto

Photo by Robin-Lee Francke

Yintlaninge yeziyobisi ezifunyenwe Milnerton

.Aqhwatyelwe izandla amapolisa ephondo le-Ntshona Koloni kummandla wase-Milnrton nalapho kufunyenwe khona intlaninge yeziyobisi ezixabisa ngaphaya kwesigidi see-randi. Ukufunyanwa kweziziyobisi kuza emva kokuba abakwantsasana befumene Iinkcukacha kumhlali ongafunanga ukuthiwa pahaa ngegama ngenxa yokoyikisela igama lakhe nalapho achaze isithuthi esithile esihambisa iziyobisi nalapho zifunyenwe khona. Isithethi samapolisa kweliphondo u-Captain Frederick van Wyk kwingxelo yakhe uthe ngethuba amapolisa elandelela esisithuthi asifumene kwindlela i-Koeberg e-Milnerton, nalapho kunqakulwe abarhanelwa ndawonye neembumbulu kuso.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Isemandundu imeko yenkwenkwana yaseParkwood edutyulwe ngethuba kuqhambuka udubulo phakathi kwamaqela emigulukudu. UNehemiya Classen ominyaka isibhozo ubudala udutyulwe kufutshane ekhayeni lakhe wonzakala ngokumandla ngomvulo waleveki emva kokuchanwa entloko ngembumbulu. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshiweyo amapolisa aye aqalisa ukukhangela abarhanelwa nalapho kuye kwabanjwa khona indoda eminyaka ingamashumi mabini anesibini ubudala nelindeleke ukuba ivele namhlanje phambi kwenkundla kamantyi yaseWynberg. Esi ayisosiganeko sokuqala kudutyulwa umntwana kwimilo yamaqela emigulukudu kulammandla nanjengoko kunyaka ophelileyo kwehla kwa esisihelegu sifanayo kwakwisitalato esinye nalapho kwadutyulwa umntwana ominyaka isibhozo ubudala ze wachanwa egxeni, pukanti kwinyanga yomsintsi ngomnyaka ka2017 kwadutyulwa ominyaka isixhenxe ubudala ngethuba ezidlalela nomhlobo wakhe nalapho inkokheli yeqela lemigulukudu eyoyanyaniswa ze yawelwa lityala lokubulala yagwetywa amashumi amahlanu eminyaka iqamele ngenqind’emjiva.

Iqumrhu eliphehla amandl’ombane uEskom ukhuphe isilumkiso sokuba iiyunithi zakhe ezininzi azikaqini ngokupheleleyo nantoleyo idala ukuba lankampani idize ukuba izakumilisela isigaba sokuqala socimicimi wombane ukususela ngentsimbi yesibhozo namhlanje. Lankampani ithi kuzakunyanzeleka ukuba ilizwe lomzantsi afrika linyamezele esisigaba de kubeyintsimbi yesine emva kwemini ngokweengingqi ezahlukahlukeneyo ze emva koko kumiliselwe isigaba sesibini ngaphambi kokuba kuqalise ixesha likaxakeka lenjikalanga esolek’umsundulo ngelithi kungakho ukuqhawuka kombane nangomso.

Avakalise udandatheko nomothuko amapolisa ephondo lentshona koloni emva kokubulawa ngokungenalusini kogxa wabo. Ngokweengelo ezikhutshwe ngusomlomo wabakwantsasana uCaptain F.C. van Wyk uSajini Abongile Mayile ophuma kwisikhululo saseAthlone wayengaphangelanga ngenjikalanga yangomgqibelo ngethuba kuqhambuka udubulwanokwindawo yaseSettlers kwaLanga. Sithetha nje akukabanjwa mntu ngesisiganeko yaye amapolisa ahlabe ikhwelo nakubani na onokubanolwazi malunga neenkcukacha zesasiganeko aqhagamshelane nabakwantsasana yaye zonke iinkcazelo zizakuthatyathwa njengezisekhusini

Bathi bashiyeke belambatha bengazi nokuba benze njani abahlali baseKhayelitsha ingakumbi kwiingingqi ezininzi eSite B nanjengoko bemkelwe ngamanzi ukususela izolo. Omnye wabahlali balammandla ongavumanga ukukhankquzwa ngagama uthethe wenjenje: Clip!!!!!! Uthi kusenzinuana nokulungiselela ukuya empangelweni kwanokulungiselela abantwana abaya esikolweni nanjengoko kungekho nethontsi lamanzi.

I-Arhente ejongene nezibonelelo zikarhulumente uSASSA uzakuphinde avule inyoba kwakhona yokuba abo bavunyiweyo ukuba bangaxhamla kwimali yesibonelelo batshintshe iindlela abanokuhlawulwa ngazo imali ebezibekelwe bucala ukunika isiqabu kwelixesha lentsholongwane yeCorona. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe yila arhente lenyoba ivulwa ukususela ngomhla wamashumi amathathu ananye kule isentloko ukuyakuthi xhaxhe ngomhla wesithandathu kweyomsintsi nezakusebenza iiyure ezingamashumi amabini anesine ngosuku. Kudizwe ukuba abaxhamli bangatshintsha iindlela abafumana ngazo iimali ukusuka eposini ukuze ifakwe kwiibhanka zabo zokobuqu oanye batshintshe phakathi kweebhanka zabo besiya kwezo bafuna ukuzisebenzisa besebenzisa umnatha wala arhente ukanti oku kwenziwa ngelinge lokuqubisana nemiceli mngeni abanye babaxhamli abajamelene nayo xa bezama ukukhupha ezimali eposini.

Isixeko sase-Kapa sizakukhutshelwa imiyalelo yenkundla yokuba sinyanzelise amagosa kamasipala ukuba adibane kwakunye namalungu epalamente malunga nokuthatyathwa kwemihlaba. Ikomiti yepalamente eqwalasela inkonzo yesipolsa ivakalise ukuba ixhalabile malunga nento eyibiza ngokuba kukufeda kukamasipala kwindima yakhe yokunik'ingqwalasela, isoleka umsundulu ngelithi umasipala ujongela phantsi umgaqo-siseko. Lekomiti ifuna ukuba usodolophu wesixeko sase-Kapa umnu-Dan Plato kwakunye negqiza lakhe bathwale uxanduva malunga nokukhutshwa kwabantu kwiindawo abahleli kuzo ebutsheni benyanga ye-Khala kulonyaka. Inkundla ephakamileyo kwiphondo le-Ntshona Koloni ikhuphe isithintelo senkundla sethutyana,esithintela esisixeko ekubeni siqhubekeke nokushenxisa abantu ngaphandle komyalelo wenkundla,ngexesha lemo yentlekele.

Subscribe to our Newspaper

Get updates on your emails

Subscribe and get updated news daily

 

Loading

Fill in the form and Subscribe to our newspaper and get the latest news, emails will be sent for updates every time there are news update

Subscribe to our Newspaper

Get updates on your emails

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.