Social Justice

Isemandundu imeko yenkwenkwana yaseParkwood edutyulwe ngethuba kuqhambuka udubulo phakathi kwamaqela emigulukudu. UNehemiya Classen ominyaka isibhozo ubudala udutyulwe kufutshane ekhayeni lakhe wonzakala ngokumandla ngomvulo waleveki emva kokuchanwa entloko ngembumbulu. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshiweyo amapolisa aye aqalisa ukukhangela abarhanelwa nalapho kuye kwabanjwa khona indoda eminyaka ingamashumi mabini anesibini ubudala nelindeleke ukuba ivele namhlanje phambi kwenkundla kamantyi yaseWynberg. Esi ayisosiganeko sokuqala kudutyulwa umntwana kwimilo yamaqela emigulukudu kulammandla nanjengoko kunyaka ophelileyo kwehla kwa esisihelegu sifanayo kwakwisitalato esinye nalapho kwadutyulwa umntwana ominyaka isibhozo ubudala ze wachanwa egxeni, pukanti kwinyanga yomsintsi ngomnyaka ka2017 kwadutyulwa ominyaka isixhenxe ubudala ngethuba ezidlalela nomhlobo wakhe nalapho inkokheli yeqela lemigulukudu eyoyanyaniswa ze yawelwa lityala lokubulala yagwetywa amashumi amahlanu eminyaka iqamele ngenqind’emjiva.

Iqumrhu eliphehla amandl’ombane uEskom ukhuphe isilumkiso sokuba iiyunithi zakhe ezininzi azikaqini ngokupheleleyo nantoleyo idala ukuba lankampani idize ukuba izakumilisela isigaba sokuqala socimicimi wombane ukususela ngentsimbi yesibhozo namhlanje. Lankampani ithi kuzakunyanzeleka ukuba ilizwe lomzantsi afrika linyamezele esisigaba de kubeyintsimbi yesine emva kwemini ngokweengingqi ezahlukahlukeneyo ze emva koko kumiliselwe isigaba sesibini ngaphambi kokuba kuqalise ixesha likaxakeka lenjikalanga esolek’umsundulo ngelithi kungakho ukuqhawuka kombane nangomso.

Avakalise udandatheko nomothuko amapolisa ephondo lentshona koloni emva kokubulawa ngokungenalusini kogxa wabo. Ngokweengelo ezikhutshwe ngusomlomo wabakwantsasana uCaptain F.C. van Wyk uSajini Abongile Mayile ophuma kwisikhululo saseAthlone wayengaphangelanga ngenjikalanga yangomgqibelo ngethuba kuqhambuka udubulwanokwindawo yaseSettlers kwaLanga. Sithetha nje akukabanjwa mntu ngesisiganeko yaye amapolisa ahlabe ikhwelo nakubani na onokubanolwazi malunga neenkcukacha zesasiganeko aqhagamshelane nabakwantsasana yaye zonke iinkcazelo zizakuthatyathwa njengezisekhusini

Bathi bashiyeke belambatha bengazi nokuba benze njani abahlali baseKhayelitsha ingakumbi kwiingingqi ezininzi eSite B nanjengoko bemkelwe ngamanzi ukususela izolo. Omnye wabahlali balammandla ongavumanga ukukhankquzwa ngagama uthethe wenjenje: Clip!!!!!! Uthi kusenzinuana nokulungiselela ukuya empangelweni kwanokulungiselela abantwana abaya esikolweni nanjengoko kungekho nethontsi lamanzi.

I-Arhente ejongene nezibonelelo zikarhulumente uSASSA uzakuphinde avule inyoba kwakhona yokuba abo bavunyiweyo ukuba bangaxhamla kwimali yesibonelelo batshintshe iindlela abanokuhlawulwa ngazo imali ebezibekelwe bucala ukunika isiqabu kwelixesha lentsholongwane yeCorona. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe yila arhente lenyoba ivulwa ukususela ngomhla wamashumi amathathu ananye kule isentloko ukuyakuthi xhaxhe ngomhla wesithandathu kweyomsintsi nezakusebenza iiyure ezingamashumi amabini anesine ngosuku. Kudizwe ukuba abaxhamli bangatshintsha iindlela abafumana ngazo iimali ukusuka eposini ukuze ifakwe kwiibhanka zabo zokobuqu oanye batshintshe phakathi kweebhanka zabo besiya kwezo bafuna ukuzisebenzisa besebenzisa umnatha wala arhente ukanti oku kwenziwa ngelinge lokuqubisana nemiceli mngeni abanye babaxhamli abajamelene nayo xa bezama ukukhupha ezimali eposini.

Isixeko sase-Kapa sizakukhutshelwa imiyalelo yenkundla yokuba sinyanzelise amagosa kamasipala ukuba adibane kwakunye namalungu epalamente malunga nokuthatyathwa kwemihlaba. Ikomiti yepalamente eqwalasela inkonzo yesipolsa ivakalise ukuba ixhalabile malunga nento eyibiza ngokuba kukufeda kukamasipala kwindima yakhe yokunik'ingqwalasela, isoleka umsundulu ngelithi umasipala ujongela phantsi umgaqo-siseko. Lekomiti ifuna ukuba usodolophu wesixeko sase-Kapa umnu-Dan Plato kwakunye negqiza lakhe bathwale uxanduva malunga nokukhutshwa kwabantu kwiindawo abahleli kuzo ebutsheni benyanga ye-Khala kulonyaka. Inkundla ephakamileyo kwiphondo le-Ntshona Koloni ikhuphe isithintelo senkundla sethutyana,esithintela esisixeko ekubeni siqhubekeke nokushenxisa abantu ngaphandle komyalelo wenkundla,ngexesha lemo yentlekele.

Subscribe to our Newspaper

Get updates on your emails

Subscribe by R10 a month and get updated news

 

Loading

Fill in the form and Subscribe to our newspaper and get the latest news, emails will be sent for updates every time there are news update

Subscribe to our Newspaper

Get updates on your emails

Silapho Ukhoyo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.