Ipalamente iphawule inyanga yabantu abatsha ngokuphelela imiboniso yabo

Ibhalwe ngu-Anezwa Tom

Ipalamente kazwelonke nezinze kumbindi dolophu yaseKapa izolo ibibambe  umsitho wokuphehlelela ngokusesisikweni iphulo  likazwelonke lemiboniso yolutsha njengenxalenye yokubhiyozela ulutsha olwenze umahluko ngokuza needlela ezininzi ezahlukeneyo zokwenza izinto kwingququ yesine yezoshishino ngokobuxhaka-xhaka bale mihla.Ipalamente ikwenze oku njengenxalenye yokubhiyozela inyanga yolutsha.

 

Kulo msitho kuqhutywa ingxoxo mpikiswano phantsi kwesihloko esithi ‘Celebrating Youth Innovation in the “4IR” and Beyond’. Usekela Mpathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo,inzululwazi nobuchwebetsha kuzwelonke umnumzana Buti Manamela ubesisithethi sosuku kulo msitho nobuzinyaswe ngabafundi abaliqela abaphuma kwizikolo ezahlukeneyo zesixeko saseKapa nabathabathi nxaxheba abohlukeneyo.

 

UManamela uqhwabele izandla ulutsha lweli lizwe oluze neendlela ezininzi ukuzisa inguqu yesine yezoshishino (4IR) ngenxa yongenelelo lobuxhaka-xhaka bale mihla. 

 

Kumsitho wokuphehlelela iphulo lemiboniso yolutsha kuzwelonke njengenxalenye yokubhiyozela ulutsha oluze ngaphambili neendlela ezohlukeneyo zokuphila nobubanjelwe epalamente eKapa ngomhla wamashumi amabini ku Ncanzibe kulo umiyo. 

 

”Ndibongoza  ulutsha ukuba luqhubeke nokuza neendleza zokuphila lusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla nezizakuthi zikhululise uqoqosho lweli lizwe” oku kutshiwo ngusekela mphathiswa umnumzanan Buti Manamela .Kwaye nolutsha lwasetyhini nalo malonyuse ikawusi ekuphuhliseni izakhono zabo” Loka Manamela uqhube watsho.