image (1)

Usothukile umqhubi webhasi emva kwengozi eyenzeke kwindlela uN2

Ibhalwe nguSanelisiwe Qayi 

 

Inkampani yeebhasi yaseKapa ejongene nokuthutha abantu abangaphezulu kwamashumi amahlanu abebesuka kwinkonzo yaseSt Aidan eLansdowne besingisa eMazantsi eKapa, ​​ithi umqhubi wayo wonzakele ngokumasikizi kwaye usenomothuko emva kwengozi ethe yasuba imiphefumlo yabantu abane ababhinqileyo nababhengezwe njengabaswelekileyo kwindawo yexhwayelo ze inkitha yabanye yonzakakala, kuhola wendlela uN2 kude kufuphi nase Swellendam kweli phondo, ngenjikalanga yangoLwesihlanu. 

 

U-Enrico Lucas ophuma kwinkonzo yeebhasi iHG Travelling uthi, uhambo luqale ngoMvulo ngethuba iqela lishiya iKapa lisiya kwindawo yokuchithela iziyunguma iCarmel Holiday eGeorge, phambi kokuba liqalise uhambo lokubuyela eKapa ngoLwesihlanu. Isithethi samapolisa eMzansi Koloni uSajini Chris Spies uthi amapolisa aseSwellendam aphanda ityala lokubulala ngokungenanjongo emva kokuba la mabhinqa mane ebhengezwe njengababhubhileyo ziinkonzo zonyango.

 

Wongeze ngelithi, “uphando malunga nale ngozi lufumanise ukuba ibhasi ebikhwele abantu abangamashumi amahlanu anesithathu ibisuka eGeorge isiya eKapa ngethuba ibhukuqa, nalapho abasetyhini abane bebhengezwe njengabaswelekileyo ngaboncedo lokuqala kwindawo yexhwayelo. Bonke abanye abonzakeleyo basiwe esibhedlele ukuze bafumane unyango oluthe kratya” 

 

Nangona kunjalo, amapolisa athi uphando lusekwinqanaba elisezantsi, kwaye unobangela wale ngozi awukaziwa ukuzakuthi ga ngoku. Ukanti inkampani ejongene nokurhuqwa kwezithuthi ezonakeleyo i-Ismail Towing ithi abantu bebothuke kanobom sesi sehlo ngethuba abasebenszi babo befika kwindawo yexhwayelo ukuya kurhuqa ibhasi. Kungoku nje ibhasi ikwindawo yokulungisa umonakalo.

 

Kusenjalo, uMphathiswa wezeMpilo ephondweni uGqirha Nomafrench Mbombo uthi iqumrhu eliphehla amandla ombane kweli uEskom likhuphe isibhedlele saseSwellendam kucwangciso lokucinywa kombane.  Wongeze ngelithi “oku kuya kunceda kakhulu iziko ekuqinisekiseni ubusuku nemini, iinkonzo zokusindisa ubomi. Ndiyabulela ngokuzinikela kunye nokuzinikela kwabasebenzi bethu bezempilo. Siza kuyijonga le meko ngocoselelo kwaye sinikezele ngohlaziyo nanjengoko luqinisekisiwe”.