gbv

UGCIS uzakubamba iphulo lokulumkisa ngempatho gadalala.

Ibhalwe nguNomaxabiso Mgqawule.

Iziganeko zempatho gadalala ejoliswe ngokwesini ezigqubayo kwisithili sase Khayelitsha kwisixeko sase Kapa zibangele ukuba iziko elijongene nezonxibelelwano eburhumenteni i-Government Communication and Information Systems(GCIS) aqhube iphulo elichasene nezi ziganeko. Ngomhla wesihlanu kuCanzibe kulo nyaka  iGCIS izakubhinqa omfutshane ingena umzi nomzana komnye wemimandla yesi sithili iSite C. Oku kuqinisekiswe ngumququzeleli wezonxibelelwano kwa GCIS umnumzana Sikelela Zokufa. “UGCIS edibene nabathabathi nxaxheba baseKhayelitsha ngomhla wesihlanu kule nyanga, ukusukela ngentsimbi yesithandathu kusasa  sizakube siphaya kwisikhululo seeTaxi eSite C apho sizakuba sithetha nabakweli malunga nalo mba”,utshilo uZokufa.

Woleke  ngelithi  esinye isiganeko esibothuse kakhulu seso samva nje  sokuhlaselwa ze kundlwengulwe abantu kwisakhiwo setyalike kummandla woogob’ityholo iTaiwan  eSite C kwinyanga ephelileyo.

“Sizakuphuma apho sisingise kummandla  waseTaiwan apho besikhe sabona okanye seva kusenzeka ukuba kukhe kwehla isiganeko esisothisileyo ngexesha lempela veki ende, apho bangena baxhaphaza abantu abangoomama. Singurhulumente sakuba silapho ukuya kufundisa nokulumkisa abantu malunga nobundlobongela”.

UZokufa ubongoze abahlali ukuba nabo bancedisane  ukulwa ezi ziganeko.

Ukanti usihlalo wenqwanqwa lamapolisa asekuhlaleni iCommunity Police Forum (CPF)kummandla wase Site B  eKhayelitsha umnuzana Phindile George uvakalise ukuba nabo bazakuba beyinxalenye yeli phulo. “Siyakwamkela ukuba yinxalenye yeli phulo lika GCIS nabanye abathabathi nxaxheba kumba wokulwa lo mkhwa wempatho-galala ejoliswe ngokwesini,simemelela lonke uluntu ukuba luphakame luwulwe lomkhwa,   umntu makangalindi isiganeko sehle kuye ukuze aphakame”.Utshilo oka George.

Uqhube wabongoza uluntu ukuba luncedise  ukulwa iziganeko ezikumila kunje.

Umnumzana George ugxeke esinyevulela kabukhali isiganeko sokuhlaselwa kwabantu zizaphuli mthetho ngethuba bekwindawo yokunqula.

Ukanti ummandla wase Khayelitsha nobambe indawo yesibini kwezona lokishi  zinkulu kwilizwe jikelele uchazwe njengomnye wemimamdla phala phambili kwiziganeko zolwaphulo mthetho kwisixeko sase Kapa.