La ngamapolisa kufuphi nesithuthi secandelo loqhaqho lwemizimba kwindawo yexhwayelo

Uluntu lulilisana nosapho Loyiso Nkohla

Ibhalwe nguNomaxabiso Mgqawule noZizipho Ninzi.

Ithi igqebheke olungophiyo ngokusweleka kwetshantliziyo umnumzana Loyiso Nkohla imibutho yokuhlala kwiphondo leNtshona Koloni.Umbutho omele abahlali bemimandla yoogobityholo obizwa ngokuba ‘Yintlungu yasematyotyombeni’  nawo uphefumle .“Umnumzana Nkohla ebeyinkokheli ethetha phandle, ebisilwela abahlali basematyotyombe kakhulu. LokaNkohla uzilwelwe ngohlobo olungummangaliso iindawo ezifana nePhumlani, iCovid nazo zonke iingingqi zoogobityholo.

Ezi ndawo zezo zivele ngexesha ilizwe loMzantsi Afrika lityungelwe yintsholongwana iCovid-19 nalapho amagosa onyanzeliso-mthetho ebethe gqolo ukudubula nokususa ngenkani abahlali bebanga ngelithi babeke amatyotyombe ngokungekho mthethweni. Umnumzana Nkohla ebethe gqolo ukulwa de abe ayaphumelela amatyotyombe nangoku besisajonge lukhulu kuye sinethemba lokuba nale ngxaki sinayo yongabinazo izindlu zangasese, umbane namanzi kwingingqi zethu besicinga uzakuphinde asiququzelele kuba ezo zinto zibe zide ziyalunga. Siva kabuhlungu kuba asiyazi ngoku sakuphinda sincedwe ngubani, lilonke ke singabantu abangathathi ntweni silahlekelwe kuba ngumntu obezinikele emsebenzini awenzayo. Le nkokheli ayiqali ulwela abantu abantsundu nanjengoko ngaphambili walwelwa ukususwa kwepotapota efuna abantu bafumane izindlu ezise mgangathweni “. Laa ngamazwi kamnumzana  Bathandwa Gali nongomnye wenkokheli zentlungu yasematyotyombeni.

Kusenjalo, lowo ebefudula ebetha iintonga ngelilwela amalungelo oluntu kunye nomnumzana Loyiso Nkohla ongasekhoyo bezama impilo engcono kuluntu lweengingqi zoogobityholo phantsi kombutho iSes’khona People’s Movement  umnumzana Andile Lili ukhwele ezehlela kumongameli weli umnumzana  Cyril Ramaphosa egxeka kabukhali  inkqubo yobuntlola kweli ngokulal’ emqokozweni . Lo kaLili nobevakala ukuba unomsindo ngenxa yesi siganeko  ugadlele wathi.”Umongameli nenkqubo yezobuntlola kweli balele emsebenzini kuba  umba wokuhlawuliswa kwabantu imali bebanjwe ngobhongwana (extortion fee) kwiprojeckti ezikumila kunje uyaziwa bekufanele ukuba kuqeshwe nokuba ngamapolisa abucala  azogada kwiprojekti ezikumila kunje jonga ngoku uLoyiso udutyulwe wabulawa zindlavini xa egqiba kutsho u-amen,edutyulwa ngabantu abafuna ukutya ngegazi lakhe ngelilixa yena eshiya ngasemva abantwana bakhe abancinane oneminyaka emine nonenyanga ezisibhozo ubudala”

ULili uqhube wathi ne-arhente ejongene nabakhweli bakaloliwe uPRASA nayo ifanele ukuthwaliswa uxanduva ngokusweleka kukaNkohla. “UPrasa naye khange abenankathalo ngobomi bukaLoyiso kuba uyayazi ukuba baninzi abantu abebenxamnye nokubuyiselwa komzila kaloliwe osembindini.”

Ukanti ukusweleka kweli tshantliziyo kudale isankxwe nalapho uluntu  ,imibutho yokuhlala nemibutho yezopolitiko ivumelana ngazwinye ukuba ukusweleka kwakhe kuyilahleko enkulu. Amapolisa ephondo le ntshona Koloni athi asaqhuba uphando malunga nesiganeko sokudutyulwa kukaNkohla nokonzakaliswa kwabanye abantu abathathu nabadutyulwa kunye naye. La ngamapolisa kufuphi nesithuthi secandelo loqhaqho lwemizimba kwindawo yexhwayelo apho aswelekele khona umnumzana Loyiso Nkohla.