“Andiyanga kuphiswano kwi Cape Town City FC”- Luyolo Slatsha

Ibhalwe nguMbuyiselo Sinxonxo

 

Icandelo  lezemidlalo kwijelo losasazo lasekuhlaleni iZibonele Fm nelizinze kwisixeko sase Kapa likhe lafuman’ inyhweba yokuncokola nomdlali oseze ngobus’ezweni, uLuyolo Slatsha. Ngethamsanqa nomakhulu wakhe ebekhona ukubonakalisa inkxaso kumzukulwana wakhe. Loka Slatsha kule season kujongwe kuyo kunyakamali  ka2023/24 uzakubonakala kwi DStv Premiership kwiqela laseNtshona Kapa. Eli tyendyana liminyaka engamashumi amabini ananye (22) ubudala, lizakudlala namagqal’ afana nooLebohang Manyama, Thato Mokeke, Thabo Nodada,Darwin Gonzalez. 

 

Ephendula kumbuzo wokuba  unalo kusini na ithemba lokuphumelela xa equbisana nala magqala, uphendule ngelithi, “andiyanga kukhuphiswano kwi Cape Town City FC, ndizakufunda okuninzi kumagqala eli qela.” 

 

Le ndzwana ezinze kweli leNtshona Kapa sikhe sayibona kumdlalo omnye kwiDStv Premiership, engena njengelalela.

Xa sijonga kwindlela ehanjwe ngulo ubude bayo buyInkuthazo kulutsha. USlatsha uthi umonde yeyonanto embeke kule ndaw’ akuyo namhlanje. Ngehlombe lokubona umzali, asikwazanga ukumyeka singathethanda naye. Yonwabile intomb’endala ithethe yenjenje,“umntwana ufun’ ukulandelelwa esemncinci ukuze usibone isakhono sakhe. 

 

Kweli xesha siphila kulo kunzima abantwana bahleli kwiziyobisi, ikamva liyatshabala sibajongile abantwana bethu.”

Abaqeqeshi basekuhlaleni abawuval’umlomo ngendlela umzali kaSlatsha ayibonisa ngayo inkxaso kunyana wakhe. 

“Lento ayenzayo umama iyandichulumancisa kuba njengabantu abaqeqesh’abantwana kwezemidlalo siyalifuna ifuthe lomzali,”  utsholo omnye wabaphula-phuli beZibonele FM.