Lide lavel’ enkundleni ipolisa laseRwanda elityholwa ngokubulala inqwaba ngo 1994 elibanjwe eMzantsi Afrika

Ipolisa laseRwanda uFulgence Kayishema, otyholwa ngokuyalela ukuba kubulawe malunga nangamawaka amabini 2 000 ohlanga lwamaTutsi awayebalekela ecaweni ngexesha lembubhiso lonyaka ka-1994, uvele kancinane kuMantyi eKapa namhlanje. UKayishema ujamelene namatyala amahlanu eMzantsi Afrika aquka amabini obuqhophololo. Amatyala obuqhophololo anxulumene nezicelo azenzileyo zembacu kunye newonga lokubhaca eMzantsi Afrika, apho iGunyabantu lezoTshutshiso leSizwe (NPA) lityhola ukuba wanikela ngobuzwe bakhe njengowaseBurundi kwaye wasebenzisa igama lobuxoki.

UKayishema akakhange anikwe nethuba lokuba alivume ityala , nangona elityala limiselwe umhla wesibini kweyeSilimela, 02 June 2023. Ngelixa evela enkundleni, uKayishema ebuzwa yintatheli ukuba unayo na into anokuyithetha kwiintsapho zamaxhoba, uphendule ngelithi, “ndingathini, siyaxolisa ukuva okwenzekayo.” Wongeze ngelithi, akazange abe nendima ayidlalayo ngexesha lobundlobongela. Ebaleka iminyaka engamashumi amabini, uKayishema ubanjwe ngoLwesithathu phantsi kwegama lobuxoki kwifama yomdiliya ePere. Ubeyimbacu  kwezomthetho ukusukela ngonyaka ka-2001, xa inkundla yaMazwe ngaMazwe yaseRwanda yammangalela ngokubulala abantu ngenxa yendima yakhe ekutshatyalalisweni kweCawe yamaKhatholika iNyange eKibuye Prefecture.

Kuqikelelwa ukuba bangamawaka asibhozo amakhulu 800,000 amaTutsi namaHutu  abulawa ngexesha lembubhiso yaseRwanda, eyayiququzelelwa ngurhulumente wamaHutu anenzondelelo yempambano kwaye yabulawa ngobuchule ngamagosa asekuhlaleni kunye nabemi abaqhelekileyo kuluntu olungqongqo lwezikhundla.

 

UKayishema ebekuluhlu lwabafunwa lisebe lelizwe laseMelika phantsi kweNkqubo yomvuzo wezobulungisa, enikwa umvuzo wezigidi ezi-5 zeerandi ngokubanjwa kwakhe. Ukanti ngelixa kuqhuba ityala bekukho abakwantsasana  bezigqume ubuso nebebexhobe bef’ amacala.