Limisele izicwangciso zokulungela ubusika isebe lophuhliso lwezentlalo eNtshona Koloni 

Ibhalwe nguLusindiso Mayambela

 

Isebe lophuhliso lwezentlalo kwiphondo leNtshona Koloni likwinyathelo lokumilisela izicwangciso zalo nanjengoko kufika ixesha lobusika ukuqinisekisa ukuba limisela imigqaliselo efanelekileyo yokuqwalasela intlekele. Eli sebe lithi, iimeko zobusika ezimandundu ziyenza maxongo intlalo yabo bahlala kwimimandla yamatyotyombe,iindawo ezisemaphandleni nasezitalatweni. Ukanti elisebe lihlabele mgama lisithi lisebenza ngokuzinikela ukuqinisekisa ukuba ziyasebenza iinkqubo zalo zokulungela ubusika kwingingqi nganye kweli phondo jikelele nanjengoko kulindeleke ukuba kugaleleke izandyondyo zemvula neemeko zengqele eqhaqhazelisa amazinyo. UMphathiswa weli sebe ephondweni unkosikazi Sharna Fernandez uthi isebe lizakusebenzisana kwakunye nezinye ii-arhente zikarhulumente ukuze kuthonyalaliswe ifuthe leentlekele kwabo bahlelelekileyo.

“Nanjengoko ubusika buqalisa kweli phondo,isebe lophuhliso lwezentlalo lilungiselela ukunceda uluntu oluhlelelekileyo,oluzakufuna uncedo ngelixesha. Isebe lethu lizakusebenza ngobambiswano kwakunye nezinye ii-arhente zikarhulumente ukuze kuthonyalaliswe ifuthe leentlekele kwabo bahlelelekileyo”,utshilo uMphathiswa uFernandez.

 

Ukanti isicwangciso seli sebe siquka iinkonzo zentlalo-ntle kumaziko akhathalela abantu abangenamakhaya nangamashumi amathathu anesixhenkxe. Ezi nkonzo zijoliswe ekubeni  kudityaniswe iintsapho nobonelelo lweenkonzo zenkxaso ngokwasengqondweni. UFernandez ubongoze uluntu ukuba nalo ludlale indima yalo. 

 

“Ndikhuthaza abahlali abanakho ukuba bazibandakanye ekuncedeni abo badinga uncedo kweli xesha lasebusika,nokuba bangasebenza bengajonganga nzuzo okanye banikele kwimibutho ebhalisiweyo, engekho phantsi korhulumente kweli               phondo”,utshilo umphathiswa uFernandez.

 

Kulindeleke ukuba bathwaxeke ngokumandla abo bakwimimandla yamatyotyombe ngelixesha lasebusika-Umfanekiso:Linda Menziwa

 

Kusenjalo omnye wemibutho engekho phantsi kolawulo lukarhulumente,nonjongo zawo ikukunceda abo bahlala ematyotyombeni iSouth African Inmates Human Right Development eKhayelitsha, uyaqhuba nokunyusa ingxowa-mali yokunceda abo bangamaxhoba eemvula zasebusika neempuphuma zeemvula. Umseki walo mbutho umnumzana Linda Menziwa uthi badinga inkxaso ukuze bancede amaxhoba. “Isidingo soncedo sininzi apha ematyotyombeni,kuyanetha,kungena amanzi ngaphantsi ezindlini zabantu. Ezinye izindlu zisemingxunyeni,badinga uncedo abantu kuba urhulumente ngulo ungancediyo okanye othatha ixesha lakhe ukuze ancede. Sidinga iingubo,iimpahla nee Soup Kitchen ngeli xesha lasebusika”,utshilo uMenziwa.