Geordin

Kuzakuqhuba uphando-nzulu emva kwezigrogriso nentlawuliso ngakubasebenzi besixeko seKapa

Ibhalwe ngu Abaongile Booi

Isixeko saseKapa sithi sizakutyumba umphandi okhethekileyo kwicandelo laso lokhuselo nokhuseleko ukuze aphande izityholo zokubanjwa ngobhongwana kwabantu, behlawuliswa imali ebizwa njengeyokubakhusela (Protection fee) nantoleyo ichaphazela ukuqokelelwa kwenkunkuma. Izolo usodolophu wesixeko umnumzana Geordan Hill-Lewis uzibandakanye nabasebenzi abathutha inkunkuma ukubonisa ubumbano ndawonye nokubabulela ngeenzame zabo zokugcina iinkonzo ezisisiseko kumatyotyombe aseKosovo kunye nePhilippi East ngokubanzi, phakathi kwezoyikiso zobundlobongela kunye neenzame zokurhwaphiliza. 

Omnye wabasebenzi nesingenakumkhankquza ngagama uthe, ebesenenyanga enye nje kuphela ephangela kodwa kwanyanzeleka ukuba akhe aphinde ahlale phantsi ngenxa yezigrogriso abazifumeneyo

Kwelinye icala, inkokheli yokuhlala kulammandla umnumzana Luvuyo Mamba yena uzigxeke kabukhali eziziganeko ngelithi zibeka ubomi babantu esichengeni nanjengoko ukungacocwa kweendawo zokuhlala kubangela izifo.

Ngokweengxelo ezikhutshiweyo, isixeko kunyanzeleke sikhuphe amagosa onyanzeliso-mthetho ukuze bakhaphe ababasebenzi ukuqinisekisa ukuba iinkonzo ziyaqhuba kulo mmandla nabasebenzi bakhuselekile. UHill-Lewis uhlabe ikhwelo kubahlali ngelithi lowo unokubanalo nesuntswana lolwazi malunga neziganeko ezikumila kunje aqhagamshelane nabasemagunyeni yaye oko kuzakwenziwa ekhusini ukukhusela lowo uze nengxelo. 

“Singababeka emva kwezitshixo aba baphangi ngoncedo loluntu. Ndihlaba ikhwelo kubahlali basePhilippi East nabani na onolwazi ukuba eze ngaphambili ukuze sibambe abo bavala iinkonzo kubahlali” utshilo uHill Lewis.

Iingxelo zihambisa ngelithi iikontraka ezilungiselela uthutho ngeenqanawa ukuthumela iimpahla kumazwe angaphaya kwemida yeli loMzantsi Afrika kunyanzeleke ukuba zimise iinkonzo zazo kulandela izigrogriso nezinyanzeliso zokuba mazikhuphe lomrhumo. 

“Isixeko sizibophelele ekuqinisekiseni ukunikezelwa kweenkonzo ezisisiseko kunye nendawo engqongileyo ecocekileyo kubahlali, kwaye asisokuze sirhoxe ngenxa yabarhwaphilizi,” utshilo uHill-Lewis.

Umfanekiso unikeziwe

Ilungu lekomiti kasodolophu kulawulo lwenkukuma umnumzana Grant Twigg uthe inkonzo yolawulo lwenkunkuma yesixeko iphazanyiswe ngokumandla ePhilippi East ngabaphangi kwezi veki zidlulileyo.

“Sikwazile ukuqalisa iinkonzo kwakhona nanjengoko besiphelekwa ngamagosa onyanzeliso mthetho kodwa loonto izakusibetha kakhulu sisisixeko, kuba kuzakubanzima ukuba sisoloko sisebenzisa lamagosa onyanzeliso mthetho ukukhusela abasebenzi bethu” utsho uTwigg.