u-Masigcwabane weZibonele FM ofikelela kuluntu lonke

Emva kwezimemelelo eziphuma kubaphulaphuli abohlukeneyo ndawonye neqela labaphulaphuli  elizibiza ngezihlobo zomoya  zokuba ijelo losasazo lase kuhlaleni iZibonbele Fm malisungule umbutho ozakubanceda   bakwazi ukungcwatywa nokungcwaba iintsapho zabo elijelo kwinyanga ephelileyo liphehlelela umbutho wokungcwaba iZibonele Funeral Plan. Umququzeleli walo mbutho umnu. Zweli Nokhatywa nokwangumanenjala wenkqubo zeli jelo  uthi basabele kwikhwelo labaphulaphuli nanjengoko besiza kuqala kubo.Uthi lo mbutho nekungumasingcwabane ohambelana nala maxesha alemihla uphehlelelwe ngomhla wamashumi amabini anesine kwinyanga yeThupha kulo nyaka “Esi siphakamiso senziwe isithuba seminyaka emininzi ngabaphulaphuli bethu nezihlobo zomoya ,siye saqinisekisa ukuba ngaphambi kokuba masisungule lo mbutho kufuneka sifumane  abanolwazi nencutshe ukuze siqinisekise ukuba senza umbutho ongazubphoxa ” Kutsho oka Nokhatywa. Uqhube wathi lo mbutho wabo uxhaswa ngezimali ngabakwa Bryte Life esithi abafuni kujamelana nengxaki yokuba kubekho amalungu abo angazungcwatywa yilonto bekhethe inkampani esele inamava.       

Ngenxa yokwazi ukungalingani kwabaphulaphuli bethu ngokwezimali  sibone kufanelekile ukuba kulo mbutho amalungu ethu makahlawule imali esukele kumashumi amabini anesihlanu erandi  ngenyanga(R25 00).Uqhube wathi bangcwaba  abantu ngemali esukela  kumawaka amahlanu eerandi (R5 000 )ukuya kuthi ga kumashumi aluthoba amawaka erandi (R90 000). Uqhayise ngelithi emva kwentsuku eziluthoba bephehlelele lo mbutho  bafumene ngaphezulu kwamakhulu amane abantu abafake imibuzo  emalunga nalo mbutho  nabanomdla wokujoiner esithi ngamashumi amabini anesithathu abantu asele bengamalungu alo mbutho. 

Omnye wamalungu alombutho umnu. Bonisile Pikinini ongumhlali wase Site B eKhayelitsha  uthi uchulumance kakhulu kukubangomnye wamalungu  alo mbutho esithi ufake  amalungu osapho lwake. Uncome kakhulu ukufikeleleka  kwamaxabiso alo mbutho. Woleke ngelithi  uwuthembe kakhulu lombutho kuba eli jelo losasazo lithembekile. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.