Written By

Olwethu Mboto

Photo by GCIS

Ubongoze abo bathwaxwe yintsholongwane i-Covid-19 ukuba bavundle unksz u-Naledi Pandor.

Umphathiswa wobudlelwane bamazwe ngamazwe nobambiswano unksz u-Naledi Pandor namhlanje ubongoze abemi belizwe lomZantsi ukuba balumke ze bafunde kwabo kuye kwanyanzeleka ukuba babuyiselwe kumazwe abo okuzalwa ngenxa yentsholongwane i-Covid-19. Sisinzi sabemi beli abashiyeke bengoondingasthebeni kumazwe asebumelwaneni ngethuba kumiswe iintshukumo zoluntu kweli ndawonye nokuvalwa kokutyelela kwamanye amazwe kwinyanga ka-Matshi ebutsheni balonyaka kwilinge lokuzama ukuthintela ukunwenwa kwalentsholongwane. Loka Pandor udize ukuba ngabantu abangamashumi amathathu amawaka ekunyanzeleke ukuba babuyiselwe kwelilizwe sukela kuqhambuka lentsholongwane kuquka iinqwelontaka ezingamakhulu amathathu anamashumi amahlanu, bengabalwanga abo batsiba imida.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.