Written By

Nomaxabiso Mgqawule

Ufakane imilomo nabathabathi nxaxheba kwicandelo lezempilo eNtshonakoloni umphathiswa wesebe lezempilo kuzwelonke ugqirha Zweli Mkhiize

Undwendwele ummandla wase Joji kweli leNtshonakoloni nalapho afakana khona imilomo nabathabathi nxaxheba kwicandelo lezempilo umphathiswa wesebe lezempilo kuzwelonke ugqirha Zweli Mkhize. Ezi ngxoxo ziza nanjengoko eli phondo liphinde lajamelana nomsinga wokunwenwa ngesantya esiphezulu kosuleleko lwabantu yintsholongwane ikorona Umongameli weli Umnumzana Cyril Matamela Ramaphosa iphondo leNtshonakoloni ulikhankanye [hakathi kwemimandla ebangela inkxalabo nalapho aye wabongoza uluntu ukuba luqhubeke nokuthobela imiqhathango yokunqanda ukunwenwa kwalo bhubhane.Loka Mkhize ubebambe indibano nomphathiswa wesebe lezempilo ephondweni ugqirha NpmaFrench Mbombo ndawonye nengcaphephe kwezempilo nalapho baye bavakalisa inkxalabo emandla malunga nokonyuka kwezinga lezigulani ezosuleleke ngulo bhubhane ezithi ziingeniswe ezibhedlela. ,Umphathisa uMkhize uthi uxhalabila malunga nezinga lokosuleleka kwamagosa ezempilo ngethuba esenkomeni kula mmandla.Oku kubangelwa kukunqongophala kwezixhobo zokuzikhusela kweli rhamncwa lale ntsholongwane . Loka Mkhize uthi kuzakunikela ngoncedo olukhawulezileyo lokuba zifumane rhoqo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.