Ibhalwe ngu:

Abongile Booi

Umfanekiso ngabakwa IOL

Umfanekiso ngabakwa IOL

Umdlwengule ngolunya wambhalisa incwadi yokuzibulala

Kubanjwe indoda emva kwezityholo zokuxhwila intwazana engekalingeli neshumi elivisayo ze wayidlwengula ngokungenalusini kangangeentsuku ezintathu. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshiweyo lentwazana iminyaka ilishumi elinesibhozo ubudala inyanzeliswe ukuba ibhale incwadi azixela khona ukuba izakuzibulala kodwa yahlangulwa ngaphambi kokuba ibulawe ngolunya ngumrhanelwa. Iingxelo zihambisa ngelithi ixhoba nelihlala eKhayelitsha belime kumgaqo iOld Faurie Road eDriftsands ngethuba umrhanelwa elijolisa ngemela ezimbanjeni elinyanzelisa ukuba lihambe naye ukuya kwindawo yoogobityholo iCovid19 eseMfuleni nalapho afike walixhaphaza ngokwesondo izihlandlo eziliqela. Elixhoba belinyembezana ngethuba lichaza intlungu yalo ngelithi umrhanelwa ulixelele ukuba uzakusebenzisa isikhuseli ngenxa yesimo sakhe sokuphila nentsholongwane esisandulela sikagawulayo, ze waqalisa ukulidlwengula ixhoba impelaveki yonke elityisa into ekumila kunjengempepho nebikholela ukuba ixhoba lilale obentlombe ubuthongo ze lakuvuka aphinde alidlwengule kwakhona. Lentwazana ithi umrhanelwa uligrogrise ngolibulala akugqiba ngalo nalapho elinike iphepha lokubhala ileta yalowo uzibulalayo sele exhome intambo yokuzixhoma kodwa wahlangulwa ngummelwane womrhanelwa ngomvulo waleveki kanye ngosuku ebelifanele ukuba libulawa ngalo. Inkokheli yokuhlala umnumzana Bongile Zanazo uthi umhlobo wexhoba uye wazama ukuyakulikhangela nalapho eye wafumana umkhondo kumntu owazi umrhanelwa n
antoleyo ikhokelele ekubeni kude kukhatywe ucango kwityotyombe lomrhanelwa ze kwafikwa ixhoba lihamba ze sele liphelelwe lithemba.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.