Written By

Abongile Booi

Photo by GCIS

Umongameli weli lomzantsi afrika umnumzana Cyril Ramaphosa phezolo ebethetha nabemi beli ngelizisa ingxelo malunga nezakutshanje kwiziganeko zolosuleleko lwentsholongwane icorona nalapho edize ukuba kubekwe imigqaliselo eqinisiweyo ngakumaxesha okubangaphandle emakhayeni

Uthi akukho bani uvumelekileyo ukuba abengaphandle ekhayeni lakhe ukususela ngentsimbi yeshumi elinanye ukuyakuthi xhaxhe kweyesine kusasa yaye ukubekwa kwalamaxesha kuzakuncedisa ekuzameni ukuthoba izinga elithande ukuqatsela lokonyuka kweziganeko zolosuleleko lwalentsholongwane nanjengoko ilizwe lomzantsi afrika sele lingene kwiliza lezibini losasazeko lwayo nadize ukuba lun

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.