Written By

Olwethu Mboto

Photo by ENCA

Uzalelwe yinj'endlini unksz u-Angie Motshekga.

Umbutho wezentlalo i-Afriforum namhlanje uxelele inkundla ephakamileyo yase-Pitoli ukuba umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko unksz u-Angie Motshekga akanamandla ngakwimiqathango yokuthatha isigqibo ekubhalweni kwakho kweemviwo zabanga leshumi zokuphela konyaka kwakho kumaphepha amabini eemviwo athutyelezisiweyo. Eliqela ndawonye nemanyano i-Sadtu acela umngeni isigqibo selisebe. Unksz u-Mothsekga utyholwa ngokungathi thaca izizathu ezibambekayo ekubeni kutheni na kufanele zibhalwe kwakho ezimviwo. I-Afriforum iphikise kwinkundla ephakamileyo ekubeni umphathiswa wathatha esisigqibo sokubhalwa kwezimviwo kwakho ngaphandle kokungqubanisa iintloko nomlawuli jikelele wesebe lemfundo esisiseko ndawonye namanye amacandelo kwelisebe.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.