Written By

Nobaxabiso Mgqawule

Photo by Unknown

Uzenze ikheswa umphathiswa wokhuseleko loluntu eNtshonakoloni umnumzana Fritz

Headline:Uzenze ikheswa umphathiswa wokhuseleko loluntu eNtshonakoloni umnumzana Fritz Uvavanywe ze waqinisekiswa njengosuleleke yintsholongwane iConona umphathiswa wesebe lokhuseleko loluntu kwiphondo leNtshonakoloni umnu. Ablert Ftritz.Oku udizwengethuba bekuphehlelelwa inkqubo yesicwangciso sokhuseleko loluntu kweli phondo ngexesha leholide zehlobo..Lo msitho ububanjelwe kummandla wase Phillipi.Iphondo leNtshonakoloni kungoku njelijamelene nengxaki yohlaselo lwesibini ngubhubhane wetsholongwane iCovid 19.Kapa umnu. J P Smit uthe umphathiswa uzifumene ezindaba ngethuba ebebambe intlanganiso ngokobuxhakaxhaka bale mihla nalapho bekush. ukuxwa khona iqhinga buchule lokulwa ulwaphulo mthetho sisixeko sase Kapa norhulumente wephondo ngokubanzi .Emva kokufumana ezindaba uye wayishiya phakathi intlanganiso ukuze aye kuzenza ikheswa.

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.